STRONA G紟NA

ZA GRANIC

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

DRZEWICA

ruina p騧nogotyckiego zamku Drzewickich

BARAN紟 SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO 印﹖KIE

B…OWA G紑A

BESIEKIERY

B犵ZIN

BIERUT紟

BIESTRZYK紟

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLK紟

BORYSxWICE ZAMKOWE

BROCH紟

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KΜDZKA

CH犴INY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHAN紟

CIESZ紟

CIESZYN

CZARNY B紑

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZ邘TOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

鱟IEL紟

D、ROWA

D、R紟NO

DRZEWICA

DZIAΑOWO

DZIERZGO

FREDROPOL (KORMANICE)

GDA垶K

GI玆CKO

GLIWICE

GΜG紟

GNIEW

GNIEWOSZ紟 Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZY

GOx哸Z

GOLCZEWO

GOΣCH紟

GO列ISZ紟

G紑A

GRODZIEC

GR笈EK

GRUDZI.Z

GRZ犵Y

GRZMI。A z.ROGOWIEC

HOMOLE

IㄞA

INOW笈Z

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZ紟

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO G紑ECKIE

KAMIENIEC Z、KOWICKI

KAMIENNA G紑A

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

K邛RZYN

K邛RZYN - KO列I茛

KIELCE

KLICZK紟

KΜDZKO

KOΜ

KONARY

KONIN-GOSxWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO映IN WLKP.

K紑NIK

KRAK紟

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTM邛

KRASICZYN

KR襾CEWO

KRUSZWICA

KRZY烤A G紑A

KRZY狼OP紑

KSI* WIELKI

KUROZW艼I

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMI垶KI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

xG紟

犴ZYCA

ΜWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAx NIESZAWKA

MI犵ZYLESIE

MI犵ZYRZECZ

MIR紟

MOKRSKO

MOSZNA

MST紟

MUSZYNA

MY印ENICE

NAMYS紟

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOΜMICE

NOWA RUDA

NOWY S。Z

NOWY WI吉ICZ

ODRZYKO

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJC紟

OLE吉ICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OxWA

OΑRZYCHOWICE KΜDZKIE

OPOCZNO

OPOLE G紑KA

OPOLE OSTR紟EK

OPOR紟

OSSOLIN

OSTR坒NIK

OSTR笈A

OSTR紟 LEDNICKI

OTMUCH紟

PABIANICE

PANK紟

PASTUCH紟

PIESKOWA SKAx

PIOTRK紟 TRYBUNALSKI

PIOTRK紟-BYKI

PIOTROWICE 名IDNICKIE

PxKOWICE

PΜCK

PΜNINA

PΜTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POzZYN-ZDR粑

POZNA

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZ紟KA z.GRYF

PRZEMY印

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKAN紟

PYZDRY

RABSZTYN

RACI*EK

RAD紟KA

RADOM

RADZIKI DU浩

RADZY CHEΚI垶KI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROG紟 OPOLSKI

RO烤紟 ZAMEK DOLNY

RO烤紟 ZAMEK G紑NY

RYBNICA

RYBNICA LE吉A

RYCZ紟

RYDZYNA

RYTWIANY

RZ﹖INY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDL犴IN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAK紟

SIEWIERZ

SMOLE

SOBK紟

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA G紑A

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY S。Z

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJ紟

SZAMOTUΧ

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYD紟

SZYMBARK

列INAWKA G紑NA

名IDWIN

名IEBODZIN

名IECIE n.WISㄐ

名IECIE k.LE吉EJ

名INY

TORU

TORU z.DYB紟

TUCZNO

TYNIEC

UD紑Z

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZY狼OP紑

UNIEJ紟

URAZ

WAyRZYCH z.KSI*

WAyRZYCH z.STARY KSI*

WAyRZYCH z.NOWY DW紑

WARSZAWA z.KR粌EWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

W、RZE昧O

WENECJA

W癿IERKA

W癿ORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE

WIERZBNA

WITK紟

WLE

WOJNOWICE

WOJSxWICE

WROCxW

WROCxW LE吉ICA

WYSZYNA

ZAG紑Z

ZAG紑ZE 印﹖KIE

ZAΣ

Z、KOWICE 印﹖KIE

ZB﹖ZY

ZΜTORIA k.TORUNIA

昱笈x

涉GA

涉RY

浩LAZNO

烘IGR笈


ZAMEK W DRZEWICY, WIDOK OD POΣDNIOWEGO ZACHODU


DZIEJE ZAMKU


P

ocz徠ki p­幡o­go­tyc­kiej sie­dzi­by wa­row­nej w Drze­wi­cy zwi­za­ne s z oso­b ar­cy­bis­ku­pa gnie­幡ie­skie­go Ma­cie­ja Drze­wic­kie­go, kt­ry w dru­giej de­ka­dzie XVI wie­ku ka­za wznie嗆 tu­taj mu­ro­wa­ny za­mek. In­wes­ty­cja bi­sku­pa, pe­ni­ce­go te fun­kcj se­kre­ta­rza Ja­na Ol­brach­ta, kan­cle­rza wiel­kie­go ko­ron­ne­go, czy wresz­cie pry­ma­sa, mia­豉 swym roz­ma­chem przy­熤i po­這­穎­ne w po­bli­簑 kr­lew­skie zam­ki w Opocz­nie i Ino­w這­dzu. Gmach bu­do­wa­ny by w la­tach 1527-1535 i przez na­st瘼­ne dwie­軼ie lat na­le­瘸 do ro­dzi­ny fun­da­to­ra. W XVIII wie­ku mia­sto Drze­wi­ca wraz z zam­kiem znaj­do­wa­這 si w r­kach So­ty­k闚, a p騧­niej Sza­niaw­skich. Pod ko­niec te­go stu­le­cia o­bron­na re­zy­den­cja zo­sta­豉 za­a­dap­to­wa­na na po­trze­by klasz­to­ru ber­nar­dy­nek. Jej u­pa­dek na­st­pi po po­瘸­rze w ro­ku 1814, kie­dy zo­sta­豉 o­pusz­czo­na i do dzi po­zo­sta­je w ru­inie.WIDOK ZAMKU NA AKWARELI ZYGMUNTA VOGLA (1792) I TEODORA CHRZ×SKIEGO (1844-55)


ARCHITEKTURA


Z

amek wznie­sio­no na pla­nie pro­sto­k­ta o wy­mia­rach oko這 37x43 me­try, wy­ko­rzy­stu­j帷 do te­go ce­lu miej­sco­wy pia­sko­wiec, je­dy­nie nie­kt­re e­le­men­ty kon­struk­cyj­ne o­raz szczy­ty bu­dyn­k闚 zo­sta­造 wy­ko­na­ne z ce­g造. Je­go przed­po­le flan­ko­wa­造 na­ro­積e, kwa­dra­to­we u pod­sta­wy wie­瞠 u­sta­wio­ne u­ko­nie do skrzy­de bu­dyn­ku. Na­chy­le­nie pod k­tem 45 sto­pni do kur­ty­ny mu­ru ob­wo­do­we­go po­gar­sza­這 ich fun­kcje o­bron­ne, dla­te­go pra­wdo­po­dob­nie wy­sze kon­dyg­na­cje wie p馧­noc­nych s ju pi­cio­bocz­ne. Otw鏎 bra­mny i fur­ta znaj­do­wa­造 si w - nie­co wi瘯­szej od po­zo­sta­ych - wie­篡 p馧­noc­no wschod­niej o sze­ro­ko­ci 8 i wy­so­ko­ci oko­這 20 me­tr闚, kt­r wzmo­cnio­no dwie­ma na­ro­ny­mi skar­pa­mi. Opusz­cza­na bro­na za­my­ka­豉 do­st瘼 z prze­rzu­co­ne­go nad fo­s zwo­dzo­ne­go mo­stu.ILUSTRACJE Z WIDOKIEM ZAMKU, WxDYSxW SZERNER TYGODNIK ILUSTROWANY 1868


R

epre­zen­ta­cyj­ny bu­dy­nek miesz­kal­ny zaj­mo­wa ca­陰 za­chod­ni 軼ia­n zam­kni­te­go ob­wo­du. By to pod­piw­ni­czo­ny, dwu­pi皻­ro­wy jed­no­trak­to­wy pa­豉c, miesz­cz­cy na ka­盥ej kon­dyg­na­cji po czte­ry iz­by. Na­kry­ty by on dwo­ma r­wno­le­g造­mi da­cha­mi dwu­spa­do­wy­mi, a do je­go fa­sa­dy wscho­dniej przy­le­ga­造 sy­me­trycz­nie dwa wie­穎­we ry­za­li­ty. Na wprost pa­豉­cu znaj­do­wa­豉 si trzy­kon­dyg­na­cyj­na, nie­co wy­su­ni­ta po­za ob­rys mu­r闚 bu­do­wla, w kt­rej przy­pusz­czal­nie mie­軼i­造 si po­ko­je dla s逝­瘺y i ma­ga­zy­ny, a na po­cz徠­ku XIX wie­ku u­miej­sco­wio­no w niej ka­pli­c. Po­zo­sta­貫 od­cin­ki ob­wo­du two­rzy wy­so­ki mur o­bron­ny z gan­kiem stra­篡 i strzel­ni­ca­mi, w kt­re wy­po­sa­穎­no r闚­nie na­ro­ne wie­瞠. Ca­這嗆 o­ta­cza­豉 fo­sa, za­si­la­na wo­da­mi rze­ki Drze­wicz­ki. Za­mek w Drze­wi­cy jest przy­k豉­dem bu­do­wli ty­po­wej dla okre­su przej­軼io­we­go, w kt­rej na prze­mian 軼ie­ra­j si go­tyk i re­ne­sans. Su­ro­wa bry­豉, gru­be mu­ry, po­t篹­ne i strze­lis­te wie­瞠 - to ele­men­ty go­tyc­kie, na­to­miast dom miesz­kal­ny z gan­ka­mi, oz­dob­ne ry­za­li­ty i szczy­ty pre­zen­tu­j wkra­cza­j­cy po­wo­li styl re­ne­san­so­wy.PLAN ZAMKU XVI-WIECZNEGO: 1. 1. DZIEDZINIEC, 2.BRAMA WJAZDOWA, 3. PAxC, 4. WIE涉 NARO烤A, 5. BUDYNEK GOSPODARCZY, 6. RYZALITREKONSTRUKCJA ZAMKU WG B. GUERQUINA I J. SALMA


STAN OBECNY


D

zi da­wny za­mek Drze­wic­kich to ma­low­ni­cza wpra­wdzie, ale ju nie­ste­ty ty­lko ru­ina. Ba­rdzo do­brze za­cho­wa­造 si je­go mu­ry o­bron­ne i 軼ia­ny za­bu­do­wy we­wn皻rz­nej, a ty­lko nie­zna­cznie u­szko­dzo­ne s re­ne­san­so­we, ce­gla­ne szczy­ty bu­do­wli. Wa­ro­wnia od wie­lu lat zna­jdu­je si w r­kach pry­wat­nych, lecz nie jest w 瘸­den spo­s鏏 wy­ko­rzys­ty­wa­na; w豉­軼i­ciel nie udo­st瘼­nia jej r­wnie dla zwie­dza­j­cych.


IMG src= IMG src=

ZAMEK W DRZEWICY, STAN OBECNY


IMG src= IMG src=

JESZCZE NA POCZ﹗KU TEGO STULECIA ZAMEK BY OTWARTY DLA ZWIEDZAJ。YCH, A NA JEGO DZIEDZI哸U WYPASAΧ SI KOZY I OWCE


DOJAZD


D

rze­wi­ca to nie­wiel­ka mie­jsco­wo嗆 po­這­穎­na mniej wi­cej w po­這­wie dro­gi mi­dzy Pio­trko­wem Try­bu­nal­skim a Ra­do­miem, 7 ki­lo­me­tr闚 na p馧­noc od tra­sy 陰­cz­cej oba te mia­sta. Do­cie­ra tu­taj ko­lej. Oso­by po­dr­簑­j­ce sa­mo­cho­dem mo­g zo­sta­wi auto na du­篡m par­kin­gu w sa­mym cen­trum mia­stecz­ka, od­da­lo­nym od ruin o oko­這 400 me­tr闚. (ma­pa zam­k闚 wo­je­w鏚z­twa)
W pobli簑:
Opoczno - zamek kr鏊ewski z XIV w., przebudowany, 18 km
Inow堯dz - ruina zamku kr鏊ewskiego z XIV w., 25 km
Modliszewice - ruiny dworu obronnego z XVII w., 33 km
STRONA G紟NA

tekst: 2002
fotografie: 2002, 2008
© Jacek Bednarek