STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

DWÓR W BYKACH PRZY 12-STOPNIOWYM MROZIE, WIDOK OD POŁUDNIOWEGO WSCHODUoło­żo­na dziś w gra­ni­cach mias­ta Piotr­ko­wa daw­na wieś By­ki wzmian­ko­wa­na by­ła w źród­łach pi­sa­nych po raz pier­wszy w 1416 ro­ku jako włas­ność pry­wat­na ro­du Ja­xa-By­kow­skich her­bu Gryf. Nie wia­do­mo do­kład­nie, jak wy­glą­da­ło śred­nio­wiec­zne za­ło­że­nie miesz­kal­ne, bo­wiem naj­wcześ­niej­sze prze­ka­zy na te­mat zam­ku po­cho­dzą z ro­ku 1604 i do­ty­czą ra­czej je­go pó­źno­re­ne­san­so­wej mo­der­ni­za­cji, re­a­li­zo­wa­nej przez wo­je­wo­dę sie­radz­kie­go Ja­na Sta­nis­ła­wa By­kow­skie­go i je­go mał­żon­kę - kasz­te­lan­kę łę­czyc­ką Pe­tro­ne­lę z Ma­ła­cho­wic Ma­ła­chow­ską. Z po­cząt­kiem XVIII stulecia dwór prze­szedł na włas­ność ro­du Wę­ży­ków, któ­rzy jed­nak w niej nie miesz­ka­li. Opusz­czo­na, poz­ba­wio­na o­pie­ki i niez­będ­nych re­mon­tów chy­li­ła się ku ru­i­nie i przy­pusz­czal­nie cze­ka­ła­by ją po­wol­na de­ka­pi­ta­li­za­cja, a w fi­na­le - roz­biór­ka, gdy­by w po­ło­wie XIX wie­ku nie zna­leź­li się chęt­ni do za­in­wes­to­wa­nia w sta­re mu­ry. W 1847 za­mek ku­pi­li Je­zio­rań­scy i częś­cio­wo od­bu­do­wa­li, choć kie­ru­jąc się prze­de wszyst­kim wzglę­da­mi u­żyt­ko­wy­mi za­tar­li oni wów­czas nie­któ­re ce­chy sty­lo­we. Pod­czas pierw­szej woj­ny świa­to­wej w By­kach stac­jo­no­wa­ły oddziały nie­miec­kie, swój po­byt ak­cen­tu­jąc de­was­ta­cją wnętrz pierw­sze­go pięt­ra. Dal­sze znisz­cze­nia przy­nios­ła dru­ga woj­na - za­wa­le­niu u­legł wów­czas pół­noc­ny od­ci­nek bu­dow­li, co po­ciąg­nę­ło za so­bą ko­niecz­ność roz­biór­ki frag­men­tu basz­ty. Po na­dej­ściu ko­mu­ny czer­wo­nej dwór z rąk os­tat­nie­go pry­wat­ne­go właś­ci­cie­la, Mak­sy­ma Czar­nec­kie­go, prze­szedł na włas­ność pań­stwa i zos­tał w la­tach 1959-1964 sta­ran­nie od­res­tau­ro­wa­ny. Po re­mon­cie u­miesz­czo­no w nim Te­chni­kum Rol­ni­cze, nas­tęp­nie Po­li­ce­al­ne Stu­dium We­te­ry­na­ryj­ne i Za­sad­ni­czą Szko­łę Ogrod­ni­czą, a od ro­ku 1980 za­mek w By­kach jest sie­dzi­bą Oś­rod­ka Do­radz­twa Rol­ni­cze­go


ZNISZCZONE POŁUDNIOWE SKRZYDŁO DWORU BYKOWSKICH, FOTOGRAFIA Z 1957 ROKUie wia­do­mo dziś do­kład­nie, jak wy­glą­da­ło pier­wot­ne za­ło­że­nie miesz­kal­no-obron­ne Ja­xa-By­kow­skich. Być mo­że naj­star­szy e­le­ment o­bec­ne­go dwo­ru sta­no­wi ka­mien­na, li­co­wa­na ce­głą basz­ta, któ­rej pow­sta­nie his­to­ry­cy da­tu­ją na dru­gą po­ło­wę XVI wie­ku. Basz­ta po­sia­da plan kwa­dra­tu wspar­te­go fi­la­rem przy­po­ro­wym, by na wy­so­koś­ci pierw­sze­go pięt­ra przejść w sześ­cio­bok - o jej obron­nym cha­rak­te­rze świad­czą za­cho­wa­ne do dziś ot­wo­ry strzel­ni­cze. Zbu­do­wa­ny na pla­nie wy­dłu­żo­ne­go pros­to­ką­ta ce­gla­ny za­mek daw­niej po­sia­dał czte­ry basz­ty, po mo­der­ni­za­cjach po­zo­sta­ły je­dy­nie dwie: wspo­mnia­na pół­noc­na basz­ta o­bron­na i kwa­dra­to­wa basz­ta po­łud­nio­wa, przy­pusz­czal­nie peł­nią­ca daw­niej ro­lę pry­wat­nej ka­pli­cy. W częś­ci środ­ko­wej, za­rów­no w ele­wa­cji wscho­dniej, jak i od za­cho­du, znaj­du­je się dwu­pięt­ro­wy ry­za­lit bram­ny - być mo­że ślad po daw­nej wie­ży - przy czym głów­ny wjazd do zam­ku pro­wa­dził praw­do­po­dob­nie od wscho­du, tu­taj bo­wiem por­tal bram­ny u­ję­ty zos­tał w re­pre­zen­ta­cyj­ne bo­nio­wa­ne pół­ko­lum­ny i przy­oz­do­bio­ny or­na­men­tem ple­cion­ko­wym o­raz e­fek­tow­nym masz­ka­ro­nem. Por­tal w ele­wa­cji za­chod­niej o­trzy­mał de­ko­ra­cje z mo­ty­wem roś­lin­nym: owo­ca­mi, liś­ćmi gro­no­wy­mi o­raz szysz­ka­mi. Ca­ły bu­dy­nek na­kry­to dwu- (część miesz­kal­na), czte­ro- (ry­za­lit, ka­pli­ca) i sześ­cio­spa­do­wym da­chem z czer­wo­nej da­chów­ki. Od po­łud­nia i za­cho­du o­ta­cza go park, któ­ry daw­niej był więk­szy i praw­do­po­dob­nie na­wod­nio­ny ka­na­ła­mi.PLAN ZAMKU WG W. JANKOWSKIEGOktu­al­nie w zam­ku mieś­ci się sie­dzi­ba Po­wia­to­we­go Zes­po­łu Do­radz­twa Rol­ni­cze­go w Bra­to­sze­wi­cach. Obiekt nie jest u­dos­tęp­nio­ny do zwie­dza­nia, ale z ra­cji je­go przez­na­cze­nia wej­ście do środ­ka nie sta­no­wi więk­sze­go pro­ble­mu. To w ty­god­niu. W dni wol­ne po­zos­ta­je je­dy­nie dos­tęp do par­ku i bez­poś­red­nie­go o­to­cze­nia dwo­ru.


Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego
97-300 Piotrków Trybunalski
ul. Kasztelańska 9
tel.: 044 646 10 48 w. 83, 81, 82
Biuro czynne:
poniedziałek – piątek 7.00-15.00IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

DWÓR W BYKACH, STAN W 2005 ROKUwór znaj­du­je się w pół­noc­nej częś­ci mias­ta, nie­o­po­dal dro­gi kra­jo­wej S8. Ja­dąc z Ło­dzi po mi­nię­ciu ta­bli­cy "Piotr­ków Try­bu­nal­ski" trze­ba skrę­cić w dru­gą u­li­cę po pra­wej stro­nie (ul. Kasz­te­lań­ska), a nas­tęp­nie je­chać o­ko­ło 500 met­rów. Na miej­scu nie­wiel­ki dar­mo­wy par­king. (ma­pa zam­ków)

1. I. T. Kaczyńscy: Zamki w Polsce północnej i środkowej, Muza SA 1999
2. L. Kajzer: Małe czy duże, czyli o tzw. zamkach rycerskich na Niżu Polskim
3. A. R. Sypek: Zamki i warownie ziemi mazowieckiej, TRIO 2002
4. Piotrków Trybunalski i okolice - przewodnik, it 1997


WIDOK OD WSCHODU NA DAWNE ZAŁOŻENIE OBRONNE JAXA-BYKOWSKICH


W pobliżu:
Piotrków Trybunalski - zamek królewski XVIw., 5 km
Sulejów - warowne opactwo pocysterskie XIII-XVIw., 21 km
Ujazd - relikty zamku rycerskiego XVw. (w bryle pałacu), 27 km
Pabianice - dwór kapituły krakowskiej XVIw., 36 km
Majkowice - ruina dworu obronnego XVIw., 40 km
Bąkowa Góra - ruina dworu obronnego XVw., 41 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2005
fotografie: 2005
© Jacek Bednarek