STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

SHIRO & BASIA

GÓRA

relikty zamku piastowskiego

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


POZOSTAŁOŚCI ZAMKU W GÓRZE, W TLE WIEŻA GŁOGOWSKA


DZIEJE ZAMKU


O

śred­nio­wiecz­nym zam­ku w Gó­rze źród­ła pi­sa­ne nie ma­ją zbyt wie­le do prze­ka­za­nia. O­gra­ni­cza­ją się właś­ci­wie tyl­ko do kil­ku su­chych fak­tów, po­mi­ja­jąc o­so­bę fun­da­to­ra wa­row­ni i póź­niej­szych jej miesz­kań­ców. Miej­sco­wość po raz pierw­szy wzmian­ko­wa­na by­ła w ro­ku 1155 w bul­li pa­pie­ża Had­ria­na IV, a jej ter­mi­no­lo­gia zwią­za­na jest praw­do­po­dob­nie z usy­tu­o­wa­niem o­sa­dy na wznie­sie­niu te­re­nu. Lo­ka­cja mias­ta mia­ła miej­sce w 1288 lub 1289 ro­ku. W 1319 Gó­ra przesz­ła w rę­ce ści­naw­skiej li­nii Pias­tów śląs­kich, by z końcem XIV wieku stać się włas­noś­cią Pias­tów cie­szyń­skich i im to właś­nie przy­pi­su­je się bu­do­wę na prze­ło­mie XIV i XV wie­ku mu­ro­wa­nej sie­dzi­by. Gmach włą­czo­no w ob­wód ob­wa­ro­wań miej­skich, a je­go fo­rmę o­par­to na pla­nie re­gu­lar­ne­go czwo­ro­bo­ku z ko­lis­ty­mi basz­ta­mi w na­roż­ni­kach. Dal­sza his­to­ria wa­row­ni nie jest do­brze poz­na­na, choć wia­do­mo, że w 1491 ro­ku właś­ci­cie­lem mias­ta był Jan Ol­bracht, póź­niej­szy król Pol­ski. Za­mek naj­praw­do­po­dob­niej ro­ze­bra­ny zos­tał o­ko­ło 1770 ro­ku. Po­zo­sta­ły po nim bu­dyn­ki peł­nią­ce funk­cje "słu­żeb­ne", w tym m.in. za­cho­wa­na do dziś zbro­jow­nia, a­dap­to­wa­na w XIX stu­le­ciu na wię­zie­nie (naz­wa ta wśród lo­kal­nej spo­łecz­noś­ci wciąż ży­je), co po­ciąg­nę­ło za so­bą zmia­nę po­dzia­łów jej wnętrz. W ro­ku 1960 bu­dy­nek pod­da­no re­no­wa­cji.WIDOK MIASTA NA RYCINIE F.B. WERNEHRA Z POŁOWY XVIII WIEKU, ZAMEK OZNACZONY CYFRĄ 6


MURY MIEJSKIE

Mu­ry ob­ron­ne są po­zos­ta­łoś­cią śred­nio­wiecz­nych for­ty­fi­ka­cji miej­skich. Pier­wot­nie by­ło to ob­wa­ro­wa­nie drew­nia­no-ziem­ne z pa­li­sa­dą. W wie­ku XV ob­wa­ro­wa­nie zas­tą­pio­no mu­rem ce­gla­no-ka­mien­nym o sze­ro­koś­ci 2 łok­ci i wy­so­koś­ci do 12 łok­ci. Mu­ry wzmoc­nio­ne by­ły wie­ża­mi straż­ni­czy­mi (by­ło ich 12 lub 13). Wej­ście do mias­ta sta­no­wi­ły bra­my: za­chod­nia zwa­na Gło­gow­ską, wschod­nia na­zy­wa­na Pol­ską o­raz dwie mniej­sze: po­łud­nio­wa i pół­noc­na. Po zew­nętrz­nej stro­nie mu­rów znaj­do­wał się do­dat­ko­wy wał ziem­ny i fo­sa z mos­ta­mi. Na noc mos­ty by­ły pod­no­szo­ne, w dzień przej­ścia przez nie strze­gli miesz­cza­nie zo­bo­wią­za­ni do służ­by war­tow­ni­czej i od­po­wied­nio uz­bro­je­ni. Po ro­ku 1770 przys­tą­pio­no do częś­cio­wej lik­wi­da­cji u­moc­nień. Fo­sę za­sy­pa­no, a wał ziem­ny zni­we­lo­wa­no. Na ich miej­scu ut­wo­rzo­no o­gro­dy wy­dzier­ża­wia­ne miesz­cza­nom. W 1818 ro­ku ro­ze­bra­no wie­żę przy bra­mie Pol­skiej, w 1828 sa­mą bra­mę, a w ro­ku 1851 - bra­mę Gło­gow­ską. Suk­ce­syw­nie roz­bie­ra­no mu­ry miej­skie. W ro­ku 1962 pod­ję­to pró­by ra­to­wa­nia o­ca­la­łych frag­men­tów i zre­kon­stru­o­wa­no bra­ku­ją­ce od­cin­ki, pra­ce kon­ty­nu­o­wa­no w la­tach 90. Dziś mu­ry ob­ron­ne są dos­ko­na­łą lek­cją his­to­rii dla ucz­niów na te­mat śred­nio­wiecz­nej Gó­ry. Bieg­ną bo­wiem na­dal w miej­scu, gdzie pier­wot­nie je wznie­sio­no.

Źródło: http://www.gora.com.pl/


'ZAMEK' NA FOTOGRAFII Z LAT 30. XX WIEKU


STAN OBECNY


D

o cza­sów współ­czes­nych za­cho­wa­ła się uz­na­wa­na za re­likt zam­ko­wy basz­ta, zwa­na wię­zie­niem. Jest to bu­dy­nek dwu­kon­dyg­na­cyj­ny, po­cho­dzą­cy w swej dol­nej częś­ci z prze­ło­mu XIV/XV stu­le­cia, zaś w częś­ci gór­nej z wie­ku XVI, przy czym schod­ko­we szczy­ty i współ­czes­ny po­dział wnętrz to efekt prze­bu­do­wy z ostat­niej de­ka­dy XIX wie­ku. Bu­dy­nek jest o­pusz­czo­ny i nie­do­stęp­ny - moż­na go o­bej­rzeć je­dy­nie z zew­nątrz. O­bok re­lik­tów zam­ku prze­trwa­ła też część miej­skich mu­rów ob­ron­nych, dłu­gich, choć nie­po­zor­nych.WIDOK Z ULICY NARUTOWICZA I Z BEZIMIENNEJ ULICZKI POPROWADZONEJ WZDŁUŻ MURÓW MIEJSKICH
FOTOGRAFIA WYŻEJ: NA PIERWSZYM PLANIE ZABYTKOWA STUDNIA Z PRZEŁOMU XIV I XV WIEKU


DOJAZD


G

ó­ra po­ło­żo­na jest o­ko­ło 20 km na po­łud­nie od Lesz­na, na skrzy­żo­wa­niu dróg Lesz­no-Lu­bin o­raz Gło­gów-Ra­wicz. Do mias­ta moż­na dos­tać się ko­mu­ni­ka­cją au­to­bu­so­wą (częs­te kur­sy z Lesz­na) - doj­ście z dwor­ca PKS do zam­ku zaj­mu­je 15 mi­nut. Ja­dąc sa­mo­cho­dem z cen­trum na­le­ży się kie­ro­wać dro­gą kra­jo­wą 323 na Lu­bo­szy­ce. Basz­ta stoi przy ul. Sta­ro­miej­skiej, w bez­po­śred­nim są­siedz­twie mar­ke­tu Net­to, nie­o­po­dal wi­docz­nej z od­da­li Wie­ży Gło­gow­skiej, któ­ra mo­że nam po­słu­żyć za a­zy­mut. Au­to zos­ta­wia­my na par­kin­gu pod skle­pem (dla nie-ku­pu­ją­cych par­king płat­ny). (ma­pa)
LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001


WIDOK 'ZAMKU' OD POŁUDNIA


W pobliżu:
Czernina - ruina zamku szlacheckiego z XV-XVII w., 7 km
Rydzyna - zamek magnacki z XV-XVII w., 16 km
Chobienia - zamek z XIV-XVI w., 24 km
Głogów - zamek książęcy z XII w., przebudowany, 35 km
STRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2019
© Jacek Bednarek