*** RUINA ZAMKU RYCERSKIEGO W WOJSŁAWICACH ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

WOJSŁAWICE

relikty zamku rycerskiego

RELIKTY ZAMKU W WOJSŁAWICACH, STAN OBECNY

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


D

zie­je nie­wiel­kie­go zam­ku w Woj­sła­wi­cach są bar­dzo sła­bo poz­na­ne, a za­gad­nie­nia do­ty­czą­ce je­go po­cząt­ków i póź­niej­szej his­to­rii przy­no­szą dzi­siaj znacz­nie wię­cej py­tań niż od­po­wie­dzi. Przy­pusz­czal­nie za­ło­że­nie ob­ron­ne zbu­do­wał o­ko­ło 1550 ro­ku któ­ryś z przed­sta­wi­cie­li ro­du Wę­ży­ków. Nie­wie­le wia­do­mo na te­mat póź­niej­szych lo­sów wa­row­ni o­prócz te­go, że dziś nie­wie­le już z niej po­zo­sta­ło.
A TAK MIEJSCE TO WYGLĄDAŁO W ROKU 2004


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


C

e­gla­na wa­row­nia po­ło­żo­na jest na wys­pie na środ­ku sta­wu dwor­skie­go. W jej skład wcho­dzi­ły mu­ry ob­wo­do­we po­sta­wio­ne na pla­nie zbli­żo­nym do kwad­ra­tu o bo­kach 20-23 me­try, o­raz dwu- lub trzy­kon­dyg­na­cyj­ny dom miesz­kal­ny o wy­mia­rach 23x9 met­rów i łącz­nej po­wierz­chni 200 met­rów kwad­ra­to­wych. Część pół­noc­ną zaj­mu­je dzie­dzi­niec, w mu­rze wschod­nim u­miesz­czo­no bra­mę, obok fur­tę dla pie­szych. Przy pół­noc­no-wschod­nim na­ro­żu sta­ła basz­ta na pla­nie pół­ko­la o śred­ni­cy 6 met­rów. Przy­le­ga­ła o­na bez­poś­red­nio do pół­noc­nej ścia­ny prze­lo­tu bram­ne­go. Mu­ry ob­wo­do­we praw­do­po­dob­nie zwień­czo­ne by­ły gan­kiem i blan­ka­mi. Cał­ko­wi­ta po­wierz­chnia za­ło­że­nia nie prze­kra­cza­ła 500 me­trów kwad­ra­to­wych.PLAN RUIN ZAMKU W WOJSŁAWICACH: 1. SKRZYDŁO MIESZKALNE, 2. DZIEDZINIEC, 3. BASZTA, 4. BRAMA, 5. FURTA


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


D

o dziś za­cho­wa­ły się skrom­ne po­zos­ta­łoś­ci mu­rów dwóch izb częś­ci po­łud­nio­wej o­raz re­lik­ty basz­ty. Wys­pa Zam­ko­wa, jesz­cze nie­daw­no za­nied­ba­na i o­pusz­czo­na, o­bec­nie znaj­du­je się w rę­kach pry­wat­nych i po za­gos­po­da­ro­wa­niu peł­ni funk­cję płat­nych sta­no­wisk węd­kar­skich. Wstęp w go­dzi­nach ot­war­cia ło­wis­ka.

DOJAZD


W

oj­sła­wi­ce to nie­wiel­ka osa­da po­ło­żona 6 km na pół­noc od Zduń­skiej Wo­li. Ze Zduń­skiej Wo­li do­jazd ko­mu­ni­ka­cją MPK li­nii nr 10 lub 11. Ru­ina znaj­du­je się na wy­sep­ce na środ­ku sta­wu, z jed­nej stro­ny gra­ni­czą­ce­go z daw­nym PGR-em, a z dru­giej - z Ze­spo­łem Szkół Rol­ni­czych.

LITERATURA


1. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
W pobliżu:
Sieradz - relikty zamku królewskiego z XIV w., 20 km
Łopatki - dwór obronny z XVI w., ob. lamus, 25 km
Lutomiersk - zamek rycerski z XV w., obecnie ośrodek kościelny, 26 km
Pabianice - dwór kapituły krakowskiej z XVI w., 37 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2010
fotografie: 2004, 2008
© Jacek Bednarek