*** RELIKTY ZAMKU KRZYŻACKIEGO W GRÓDKU ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

GRÓDEK

relikty zamku krzyżackiego

NA MIEJSCU DAWNEGO ZAMKU ZNAJDZIEMY DZISIAJ WYKOP PO STUDENTACH I POSZUKIWACZACH SKARBÓW

DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


N

ie­wiel­ki za­mek krzy­żac­ki pod­le­ga­ją­cy kom­tu­rii w Świe­ciu zbu­do­wa­no przy­pusz­czal­nie w okre­sie mię­dzy 1308 a 1360 na miej­scu drew­nia­ne­go gro­du. His­to­ria funk­cjo­no­wa­nia tej kie­szon­ko­wej wa­row­ni jest dość kró­tka i opie­ra się ra­czej na do­mys­łach niż pot­wier­dze­niach źród­ło­wych. Wia­do­mo, że już w po­ło­wie XV stu­le­cia za­mek prze­kształ­co­no w fol­wark, a po 1466 na sku­tek pos­ta­no­wień po­ko­ju to­ruń­skie­go tra­fił on w rę­ce pol­skie. Praw­do­po­dob­nie wkrót­ce po­tem zos­tał o­pusz­czo­ny. Je­go za­bu­do­wa­nia ro­ze­bra­no w XVIII wie­ku.DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


Z

amek stał na szczy­cie wzgó­rza po­ło­żo­ne­go na pra­wym brze­gu rze­ki Wdy. Mu­ro­wa­ny, wy­bu­do­wa­ny na pla­nie nie­re­gu­lar­nym zes­pół skła­dał się z przed­bra­mia oraz zam­ku właś­ci­we­go. Za­mek właś­ci­wy o wy­mia­rach pod­sta­wy ok. 23x40 me­trów miał trzy skrzyd­ła: po­łud­nio­we, pół­noc­ne o­raz skrzyd­ło wschod­nie z ka­pli­cą. Od za­cho­du sta­ła wy­su­nię­ta przed kur­ty­nę wie­ża bram­na. Ca­łość u­bez­pie­cza­ła su­cha fo­sa. Na zew­nątrz ob­wo­du funk­cjo­no­wa­ło nie­wiel­kie pod­zam­cze.PLAN ZAMKU: 1. SKRZYDŁO POŁUDNIOWE, 2. SKRZYDŁO PÓŁNOCNE, 3. SKRZYDŁO WSCHODNIE, 4. WIEŻA BRAMNA


DZIEJE ZAMKU

OPIS ZAMKU

STAN OBECNY


Z

XIV-wiecz­nej wa­row­ni nie po­zos­ta­ło zbyt wie­le pa­mią­tek. Ak­tu­al­nie przed­sta­wia o­na coś na kształt nie­du­że­go, roz­grze­ba­ne­go przez stu­den­tów wy­ko­pu, w któ­rym po­nie­wie­ra­ją się ma­łe ka­mie­nie, ka­wał­ki ce­gieł i po­tłu­czo­nych ka­fli (ka­fle wy­glą­da­ją na współczesne). W nie­któ­rych miej­scach prze­bi­ja­ją się nie­śmia­ło nie­wiel­kie par­tie ce­gla­nych mu­rów przy­zie­mia.


Wstęp wolny


POZOSTAŁOŚCI FUNDAMENTÓW ZAMKU


DOJAZD


P

o­zos­ta­łoś­ci zam­ku znaj­du­ją się na za­le­sio­nym wzgó­rzu, na pra­wym brze­gu sta­re­go ko­ry­ta rze­ki, oko­ło 1-1,5 km na za­chód od no­we­go ko­ry­ta Wdy (przy któ­rym stoi e­lek­trow­nia), kil­ka­set met­rów w kie­run­ku za­chod­nim od koś­cio­ła; za mos­tem. Po prze­kro­cze­niu wy­sy­cha­ją­cej rze­ki na­le­ży iść ła­god­nie skrę­ca­ją­cą w le­wo grun­to­wą dro­gą pod gór­kę; dro­ga ta pro­wa­dzi pros­to do ce­lu.
W pobliżu:
Świecie - ruina zamku krzyżackiego z XIV w., 18 km
Grudziądz - relikty zamku krzyżackiego z XIII w., 28 km
Chełmno - relikty zamku krzyżackich mistrzów krajowych z XIII w., 29 km
Nowy Jasieniec - ruina zamku krzyżackiego z XIV-XVI w., 39 km
Nowe - zamek krzyżacki z XIV w., 40 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2013
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek