STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

RUINA PAŁACU W PODZAMCZU PIEKOSZOWSKIM, WIDOK OD WSCHODUudo­wę u­moc­nio­nej re­zy­den­cji mag­nac­kiej, sta­no­wią­cej nie­mal­że ko­pię kie­lec­kie­go pa­ła­cu bis­ku­pów kra­kow­skich, przy­pi­su­je się pow­szech­nie wo­je­wo­dzie san­do­mier­skie­mu i lu­bel­skie­mu Ja­no­wi Alek­san­dro­wi Tar­le. Ten ma­ło­pol­ski a­rys­to­kra­ta, me­ce­nas sztu­ki, li­te­rat i dy­plo­ma­ta o­że­nił się w ro­ku 1653 z księż­nicz­ką An­ną Czar­torys­ką i być mo­że fun­da­cja no­wej sie­dzi­by zwią­za­na by­ła z tym wy­da­rze­niem. Nie­co in­ną przy­czy­nę bu­do­wy pa­ła­cu po­da­je ta­ka oto aneg­do­ta. Na przy­ję­ciu zor­ga­ni­zo­wa­nym przez bis­ku­pa kra­kow­skie­go Ja­ku­ba Za­dzi­ka w je­go kie­lec­kiej re­zy­den­cji dum­ny gos­po­darz po­gar­dli­wie od­mó­wił przy­ję­cia za­pro­sze­nia wo­je­wo­dy, do­da­jąc z wro­dzo­ną so­bie skrom­noś­cią: Po cha­łu­pach nie jeż­dżę. Ura­żo­ny Tar­ło zri­pos­to­wał: Za­pra­szam za­tem eks­ce­len­cję do sie­bie do Pie­ko­szo­wa za dwa la­ta, do ta­kie­go sa­me­go pa­ła­cu, jaki eks­ce­len­cja tu po­sia­dasz. Dwa la­ta póź­niej sta­nął w Pie­ko­szo­wie obiekt zbu­do­wa­ny ściś­le wed­ług kie­lec­kich wy­mia­rów.


WIZERUNEK ZAMKU W POŁOWIE XIX STULECIA


ałac wznie­sio­no w la­tach 1645-50. We­dług tra­dy­cji kosz­to­wał on fun­da­to­ra aż 30 wsi z je­go po­siad­łoś­ci. W po­bli­żu no­wej re­zy­den­cji Tar­ło ka­zał pos­ta­wić rów­nież nie­wiel­ki pa­ła­cyk, któ­ry miał być pre­zen­tem imie­ni­no­wym dla żo­ny. Z apar­ta­men­tem tym wią­że się ko­lej­na miej­sco­wa le­gen­da, ja­ko­by w sam śro­dek la­ta ka­pryś­na gos­po­dy­ni za­ży­czy­ła so­bie, aby za­wie­zio­no ją do nie­go sa­nia­mi. Pod na­po­rem jej la­men­tów mąż miał w koń­cu od­puś­cić i ka­zać dro­gę wy­sy­pać so­lą. Pie­ko­szów po­zos­ta­wał w rę­kach Tar­łów do ro­ku 1842 bę­dąc przez ca­ły czas za­miesz­ka­nym. Póź­niej jesz­cze kil­ka­krot­nie zmie­niał właś­ci­cie­li. W po­ło­wie XIX wieku pa­łac spło­nął i nie zos­tał już od­bu­do­wa­ny.


W. GERSON 'RUINY PAŁACU W PODZAMCZU PIEKOSZOWSKIM', 1880
ZAMEK TARŁÓW W PIĘKOSZEWIE


Pomię­dzy Kiel­ca­mi a Chę­ci­na­mi, w ślicz­nej jak wia­do­mo o­ko­li­cy kra­kow­skiej, leży wieś, nie­za­wod­nie od uro­cze­go swe­go po­ło­że­nia, Pię­ko­szew zwa­na. Jest to od­wiecz­na sie­dzi­ba zna­ko­mi­tej w his­to­ryj daw­nej Pol­ski ro­dzi­ny Tar­łów her­bu To­pór, co się pi­sa­li nieg­dyś ze Szcze­ka­rzo­wic Za­kli­ka­mi, któ­re to os­tat­nie mia­no, je­że­li ma­my dać wia­rę Nie­siec­kie­mu, by­ło imie­niem, któ­re wie­lu daw­nych Po­la­ków na chrzcie świę­tym przy­bie­ra­ło. W tej wsi znaj­du­je się do­tąd miesz­kal­ny za­mek, ar­chi­tek­tu­rą swo­ją świad­czą­cy iż wys­ta­wio­ny zos­tał w XVII wie­ku. Ma on, po­dob­nie jak za­mek bis­ku­pów w Kiel­cach, czte­ry na­roż­ne basz­ty, róż­ni się jed­nak­że da­chem po­je­dyn­czym, na dwie kon­dyg­na­cje wznie­sio­nym i mniej­szą w szcze­gó­łach bu­dow­ni­czych o­ka­za­łoś­cią. Wew­nątrz zresz­tą du­żo już stra­cił ze swe­go wspa­nia­łe­go u­rzą­dze­nia i za­byt­ków sta­ro­żyt­nych prze­cho­wy­wa­nych w tej moż­nej nieg­dyś ro­dzi­nie, co ty­le god­noś­ci za cza­sów Rze­czy­pos­po­li­tej w ry­cer­stwie, se­na­cie i koś­cie­le pias­to­wa­ła. W nim to miesz­ka­li po­mię­dzy in­ny­mi: Jan Ka­rol Tar­ło kasz­te­lan wiś­lic­ki, ol­sztyń­ski i zwo­leń­ski sta­ros­ta, mąż wiel­kich cnót i za­sług w oj­czyź­nie, tu­dzież sław­ny ge­ne­rał w woj­sku fran­cuz­kiem za Lud­wi­ka XIV Mi­chał Tar­ło, tak wy­so­ko na dwo­rze wer­sal­skim u­wa­ża­ny, iż mo­nar­cha fran­cuz­ki ob­da­rzył go or­de­rem św. Du­cha, któ­ry tyl­ko ksią­żę­ta krwi fran­cuz­kiej po­sia­dać mo­gli. [...] Tu na­resz­cie w na­szych cza­sach u­marł w ro­ku 1827 pow­szech­nie w ca­łej o­ko­li­cy sza­no­wa­ny sę­dzi­wy rot­mistrz ka­wa­le­ryj na­ro­do­wej Frar­yan Tar­ło, po­cho­wa­ny w Pię­ko­sze­wie, po­mię­dzy swy­mi nad­dzia­da­mi.

Tygodnik Ilustrowany, lata 80. XIX wieku

RUINA NA FOTOGRAFII Z PIERWSZEJ DEKADY (WYŻEJ) I Z LAT 60. XX STULECIAamien­no-ce­gla­ną bu­dow­lę usy­tu­o­wa­no na nie­wiel­kim, oto­czo­nym przez mo­krad­ła i sta­wy wzgó­rzu, dzię­ki cze­mu po­sia­da­ła ona pew­ne, choć bar­dzo o­gra­ni­czo­ne zna­cze­nie o­bron­ne. Pa­łac sta­no­wi przy­kład e­wo­lu­cji kon­struk­cji o­bron­nej w ot­war­tą re­zy­den­cję pa­ła­co­wą, utrzy­ma­ną w sty­lu włos­kie­go ba­ro­ku. W jej na­ro­żach sto­ją czte­ry "zam­ko­we" sześ­cio­bocz­ne basz­ty, ma­ją­ce tu­taj zna­cze­nie je­dy­nie de­ko­ra­cyj­ne i sym­bo­licz­ne, pod­kreś­la­jąc po­zyc­ję spo­łecz­ną właś­ci­cie­la. W basz­tach po­łud­nio­wych u­lo­ko­wa­no po­moc­ni­cze klat­ki scho­do­we pro­wa­dzą­ce na pierw­sze pięt­ro; basz­ty pół­noc­ne pełniły funk­cje ad­mi­nis­tra­cyj­ne. W po­łud­nio­wej częś­ci za­ło­że­nia roz­cią­gał się o­ka­za­ły park-ogród.


PAŁAC W PODZAMCZU - PLAN PARTERUo cza­sów współ­czes­nych z daw­nej sie­dzi­by Tar­łów po­zos­ta­ła poz­ba­wio­na da­chu ma­low­ni­cza ru­i­na z do­brze za­cho­wa­nym po­dzia­łem wew­nętrz­nym. Obiekt jest ogól­nie dos­tęp­ny, co wy­raź­nie mu nie słu­ży. Je­go wnęt­rza peł­nią bo­wiem funk­cję skła­do­wis­ka śmie­ci, są też śla­dy po ognis­kach i wie­le ludz­kich od­cho­dów. Aż żal, że nikt nie opie­ku­je się tym pięk­nym za­byt­kiem. Na miej­scu daw­ne­go o­gro­du roś­nie te­raz zbo­że.


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

WNĘTRZE WIEŻY POŁUDNIOWEJ, WIDOCZNE ŚLADY PO SCHODACH
PO PRAWEJ: FRAGMENT DZIEDZIŃCA Z BOISKIEM DO KOSZYKÓWKI
od­zam­cze Pie­ko­szow­skie to nie­wiel­ka wieś po­ło­żo­na o­ko­ło 13 ki­lo­met­rów na za­chód od Kielc, skąd kur­su­ją au­to­bu­sy li­nii 18. Ru­ina pa­ła­cu znaj­du­je się nie­o­po­dal szo­sy - przy niej nie­wiel­ki dar­mo­wy par­king. (ma­pa zam­ków)

1. R. A. Sypek: Zamki i warownie ziemi sandomierskiej, TRIO 2003
2. Przewodnik PASCAL - Małopolska na weekend


IMG BORDER=1 style=

RUINA PAŁACU W PODZAMCZU PIEKOSZOWSKIM, FRAGMENT FASADY ZACHODNIEJ Z REPREZENTACYJNYM PRZEJAZDEM BRAMNYM


W pobliżu:
Chełmce - ruina dworu obronnego XVIw., 10 km
Chęciny - ruina zamku królewskiego XIII/XIVw., 13 km
Kielce - pałac biskupi z umocnieniami bastionowymi XVIIw., 13 km
Bolmin - ruina dworu obronnego XVIw., 19 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2003
© Jacek Bednarek