STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

KONTAKT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEPOŁOMICE

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

WIDOK STRAŻNICY OD POŁUDNIOWEGO WSCHODUie wia­do­mo dok­ład­nie, z czy­jej ini­cja­ty­wy pow­sta­ła ta nie­du­ża mu­ro­wa­na wa­row­nia. Jed­ne źród­ła po­da­ją, że zbu­do­wa­no ją w po­ło­wie XIV wie­ku na po­le­ce­nie Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Nie­któ­rzy his­to­ry­cy są­dzą jed­nak, iż za­mek wzniósł w la­tach 1370-1391 ksią­żę Wła­dys­ław O­pol­czyk w ra­mach przy­go­to­wań do o­bro­ny na­da­ne­go mu przez Lud­wi­ka Wę­gier­skie­go len­na przed re­win­dy­ka­cyj­ny­mi rosz­cze­nia­mi ze stro­ny Pol­ski. W tym cza­sie O­pol­czyk z ca­łą pew­noś­cią był właś­ci­cie­lem wsi Prze­wo­dzi­szo­wi­ce, któ­rą w 1382 ro­ku prze­ka­zał na u­po­sa­że­nie klasz­to­ru Pau­li­nów na Jas­nej Gó­rze. Naj­słyn­niej­szym miesz­kań­cem skal­nej twier­dzy był jed­nak ry­cerz Mi­ko­łaj Kor­nicz, zwa­ny Siest­rzeń­cem. W la­tach 1424-1444 Prze­wo­dzi­szo­wi­ce na­le­ża­ły do te­go sław­ne­go zbój­ni­ka, który miał rze­ko­mo wy­ko­rzys­ty­wać straż­ni­cę na ba­zę dla łu­pież­czych wy­praw. Mi­mo tak nie­po­pu­lar­ne­go spo­so­bu na ży­cie Korn­icz cie­szył się po­par­ciem miej­sco­wej wspól­no­ty, bo­wiem na­pa­dał i gra­bił je­dy­nie bo­ga­tych i prze­jezd­nych kup­ców. Przez wie­le lat po­zos­ta­wał nie­uc­hwyt­ny, aż wresz­cie do­sięg­ła go spra­wied­li­wość i skoń­czył u ka­ta. Za­me­czek po­padł w ru­i­nę u schył­ku XV lub na po­cząt­ku XVI wie­ku.


REKONSTRUKCJA WAROWNI WG B.DREJEWICZtraż­ni­cę wznie­sio­no na trud­no dos­tęp­nym wa­pien­nym os­tań­cu (390 m n.p.m.) na wschód od wsi. Za­mek gór­ny zaj­mo­wał pla­te­au na szczy­cie ska­ły o po­wierzch­ni o­ko­ło 160 me­trów2. W je­go skład wcho­dził dom mu­ro­wa­ny o­raz praw­do­po­dob­nie in­ne drew­nia­ne bu­dyn­ki, a ca­łość by­ła o­pa­sa­na po­pro­wa­dzo­nym wzdłuż kra­wę­dzi ska­ły ka­mien­nym mu­rem ob­ron­nym. Po­ni­żej mieś­ci­ło się gos­po­dar­cze pod­zam­cze o­to­czo­ne fo­są i ziem­nym wa­łem z drew­nia­ną pa­li­sa­dą.


PLAN ZAMKU WG D. ORMANA: 1. WIEŻA MIESZKALNA, 2. PALISADA, 3. DZIEDZINIEC,
4. MAJDAN GOSPODARCZY, 5. BRAMA WJAZDOWA DO STRAŻNICY, 6. WJAZD NA MAJDAN GOSPODARCZYozos­ta­łoś­ci sta­rej wa­row­ni znaj­du­ją się na leś­nej po­la­nie, o­ko­ło 1-2 km na wschód od wsi. Na wy­so­kiej ska­le wi­docz­ne są ob­szer­ne frag­men­ty 1,5-met­ro­wej gru­boś­ci mu­rów. W mie­sią­cach let­nich sa­mot­ny o­sta­niec słu­ży za dro­gę wspi­nacz­ko­wą - jed­ną z ty­się­cy na pięk­nej Ju­rze Kra­kow­sko-Częs­to­chow­skiej.


1. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
2. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Krakowsko-Częstochowskiej


IMG BORDER=1 style=

OSTANIEC WAPIENNY W PRZEWODZISZOWICACH, PO PRAWEJ FRAGMENTY STRAŻNICYW pobliżu:
Ostrężnik - pozostałości zamku królewskiego XIVw., 3 km
Łutowiec - pozostałości strażnicy królewskiej XIVw., 4,5 km
Suliszowice - pozostałości strażnicy królewskiej XIVw., 5 km
Mirów - ruina zamku rycerskiego XIVw., 6 km
Bobolice - zamek królewski XIVw., po rekonstrukcji, 8 kmSTRONA GŁÓWNA

tekst: 2002
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek