*** WIEŻA OBRONNA W MYŚLENICACH (W RUINIE) ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

MYŚLENICE

ruina wieży obronnej

POZOSTAŁOŚCI WIEŻY OBRONNEJ W MYŚLENICACH

DZIEJE WIEŻY

OPIS WIEŻY

ZWIEDZANIE / DOJAZD


P

ierw­sze in­for­ma­cje o bu­dow­li ob­ron­nej w Myś­le­ni­cach po­cho­dzą z do­ku­men­tu wys­ta­wio­ne­go w 1342 ro­ku wy­mie­nia­ją­ce­go fun­kcjo­nu­ją­cą tu­taj ko­mo­rę cel­ną, w któ­rej po­bie­ra­no o­pła­ty od kup­ców prze­wo­żą­cych to­wa­ry trak­tem z Kra­ko­wa na Węg­ry. Nie wia­do­mo jed­nak, kto był fun­da­to­rem te­go przed­się­wzię­cia. Być mo­że ob­ron­ną mu­ro­wa­ną wie­żę ka­zał zbu­do­wać so­bie pier­wszy wójt Myś­le­nic Han­ko, praw­do­po­dob­na wy­da­je się też te­za o kró­lew­skim po­cho­dze­niu bu­dow­li wznie­sio­nej z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Trud­no tak­że jed­no­znacz­nie o­kreś­lić, kie­dy wa­row­nia prze­sta­ła fun­kcjo­no­wać. We­dług Ja­na Dłu­go­sza, w 1457 ro­ku w mieś­cie ob­wa­ro­wa­ły się woj­ska za­cięż­ne pod wo­dzą Kaw­ki i bra­ci Świe­bo­row­skich żą­da­ją­ce wy­pła­ty za­leg­łe­go żoł­du za wy­pra­wy do Prus. Wal­ki bun­tow­ni­ków z wys­ła­nym przez kró­la Ka­zi­mie­rza Ja­giel­loń­czy­ka woj­skiem do­pro­wa­dzi­ły do spa­le­nia mias­ta, a być mo­że rów­nież znisz­cze­nia wie­ży, choć Dłu­gosz nic o niej nie wspo­mi­na. We­dług in­nych źró­deł wie­ża mia­ła być sie­dzi­bą ry­ce­rzy ra­bu­siów na­pa­da­ją­cych na po­dró­żu­ją­cych kup­ców i z te­go po­wo­du z kró­lew­skie­go roz­ka­zu w po­ło­wie XV wie­ku wy­sa­dzo­no ją w po­wiet­rze. W ro­ku 1957 na te­re­nie ruin pro­wa­dzo­no ba­da­nia ar­che­o­lo­gicz­ne, pod­czas któ­rych od­kry­to po­zo­sta­łoś­ci ce­ra­mi­ki, pod­ków­kę do bu­ta i gro­ty strzał. Przed­mio­ty te póź­niej tra­fi­ły do myś­le­nic­kie­go mu­ze­um.REKONSTRUKCJA ZAŁOŻENIA OBRONNEGO Z XIV WIEKU, ŹRÓDŁO: R. SYPEK ZAMKI I OBIEKTY WAROWNE JURY KRAKOWSKO-CZĘSTOCHOWSKIEJ


DZIEJE WIEŻY

OPIS WIEŻY

ZWIEDZANIE / DOJAZD


D

o­mi­nan­tę za­ło­że­nia sta­no­wi­ła wol­no sto­ją­ca cy­lin­drycz­na wie­ża zbu­do­wa­na z miej­sco­we­go ła­ma­ne­go pias­kow­ca na wa­pien­nej za­pra­wie mu­rar­skiej. Jej pod­sta­wa mia­ła śred­ni­cę 10,2 met­ra, a gru­bość mu­rów do­cho­dzi­ła do 4,3 met­ra. Wnęt­rze wie­ży by­ło o­wal­ne i przy­pusz­czal­nie roz­sze­rza­ło się ku zwień­czo­nej kre­ne­la­żem, kry­tej gon­tem ko­ro­nie. Wznie­sio­no ją we wschod­niej częś­ci roz­cią­ga­ją­ce­go się na po­wierz­chni 50x60 met­rów cyp­la od­cię­te­go od płas­ko­wy­żu dwo­ma głę­bo­ki­mi ro­wa­mi i usy­pa­nym mię­dzy ni­mi ziem­nym wa­łem. Wa­row­ni to­wa­rzy­szy­ły za­pew­ne drew­nia­ne bu­dyn­ki gos­po­dar­cze. Ca­łość o­to­czo­na by­ła częs­to­ko­łem.PRZEKRÓJ PRZEZ TEREN ZAMCZYSKA I PLAN POZOSTAŁOŚCI ZAMKU WG G. LEŃCZYKA


DZIEJE WIEŻY

OPIS WIEŻY

ZWIEDZANIE / DOJAZD


Z

wa­lis­ka zam­ku znaj­du­ją się na te­re­nie re­zer­wa­tu jod­ło­we­go Zam­czys­ko, u pod­nó­ża wzgó­rza Uk­lej­na (677 m n.p.m.), w let­nis­ko­wej dziel­ni­cy Za­ra­bie na pra­wym brze­gu rze­ki Ra­by. Wstęp wol­ny. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)
LITERATURA


1. B. Guerquin: Zamki w Polsce, Arkady 1984
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
3. R. Sypek: Zamki i obiekty warowne Jury Karkowsko-Częstochowskiej


POZOSTAŁOŚCI WIEŻY OBRONNEJ W MYŚLENICACHW pobliżu:
Dobczyce - ruina zamku królewskiego z XIV w., 14 km
Lanckorona - ruina zamku królewskiego z XIV w., 17 km
Zebrzydowice - renesansowy dwór obronny z XVI w., 23 km
Wieliczka - zamek żupny z XIV w., 24 km
POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2003
fotografie: 2001
© Jacek Bednarek