STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

MINIGALERIA

MAPKI

LITERATURA

KONTAKT

CZERNA

renesansowy dwór szlachecki

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

ĆMIELÓW

DĄBROWA

DĄBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

HOMOLE

IŁŻA

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWA RUDA

NOWY SĄCZ

NOWY WIŚNICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMYŚL

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PTKANÓW

PYZDRY

RABSZTYN

RACIĄŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SĄCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚCINAWKA GÓRNA

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZAŁUŻ

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


DWÓR W CZERNEJ, WIDOK OD POŁUDNIA


DZIEJE DWORU


N

aj­star­sze wzmian­ki o wsi Schyr­ni­no, współ­cześ­nie Czer­na, po­cho­dzą z XIV wie­ku, z któ­re­go za­cho­wa­ło się kil­ka prze­ka­zów o tej przy­na­leż­nej do księs­twa gło­gow­skie­go nie­wiel­kiej miej­sco­woś­ci. Pierw­szym zna­nym z naz­wis­ka właś­ci­cie­lem wsi był Mel­chior von Glau­bitz wy­mie­nio­ny w pis­mach z 1485 ro­ku i uz­na­wa­ny współ­cześ­nie za pre­kur­so­ra ga­łę­zi ro­do­wej za­miesz­ku­ją­cej tu­taj przez wie­le po­ko­leń. Wnuk Mel­chio­ra Wolf­gang von Glau­bitz roz­po­czął w dru­giej po­ło­wie XVI stu­le­cia bu­do­wę re­ne­san­so­we­go dwo­ru o cha­ra­kte­rze o­bron­nym, o czym świad­czy za­cho­wa­ny do dziś za­klę­ty w ka­mien­nym por­ta­lu zam­ko­wym tekst o treś­ci: W 1558 w po­nie­dzia­łek po Zie­lo­nych Świąt­kach Wolf. Glau­bitz roz­po­czął bu­do­wę. Au­to­rem pro­jek­tu bu­dow­li był praw­do­po­dob­nie po­cho­dzą­cy z Lwów­ka Śląs­kie­go ar­chi­tekt Jan Lin­de­ra, przy czym fun­da­tor nie wzno­sił jej dla sie­bie, in­wes­ty­cja bo­wiem mia­ła sta­no­wić pre­zent - być mo­że ślub­ny - dla naj­star­sze­go sy­na Chris­tia­na.


DWÓR NA RYCINIE F.B. WERNHERA, TOPOGRAPHIA SILESIAE 1744-68


P

rzy­pusz­czal­nie w XVII wie­ku wieś przesz­ła w rę­ce ro­du von Re­chen­berg, a nas­tęp­nie von Stosch z Czer­ni­cy, któ­rzy o­ko­ło 1725 ro­ku prze­bu­do­wa­li po­zo­sta­ją­ce do­tąd bez więk­szych in­ge­ren­cji za­ło­że­nie do­sta­wia­jąc do ist­nie­ją­cej bry­ły dwu­kon­dy­gna­cyj­ne skrzy­dło wschod­nie. W XIX stu­le­ciu, po kil­ku wcześ­niej­szych tran­sak­cjach kup­na i sprze­da­ży, ma­ją­tek stał się włas­noś­cią ba­ro­nów Bu­den­brock, by z ich i­ni­cja­ty­wy dwu­krot­nie na przes­trze­ni trzech de­kad być pod­da­nym pew­nym przek­ształ­ce­niom, nie za­kłó­ca­ją­cym jed­nak do­tych­cza­so­we­go cha­ra­kte­ru bu­dow­li. Po Bu­den­broc­kach właś­ci­cie­la­mi dwo­ru zos­ta­ła ro­dzi­na von Fris­che, po­zo­sta­jąc tu­taj aż do wej­ścia wojsk ra­dziec­kich w 1945 ro­ku. Po u­pań­stwo­wie­niu ma­jąt­ku dwór zos­tał w la­tach 60. wy­re­mon­to­wa­ny i za­a­dap­to­wa­ny na oś­ro­dek wcza­so­wy Stocz­ni Gdań­skiej. Póź­niej prze­ję­ło go Mu­ze­um Hut­nic­twa i Od­lew­nic­twa Me­ta­li Ko­lo­ro­wych, a po ro­ku 1983 - Gmi­na Żu­ko­wi­ce, któ­ra w 1999 sprze­da­ła o­biekt pry­wat­ne­mu in­wes­to­ro­wi.


LITOGRAFIA FERDINANDA PAZELTA Z LAT 60. XIX WIEKU


ELEWACJA ZACHODNIA BUDOWLI NA FOTOGRAFII Z LAT 20. XX WIEKU


ARCHITEKTURA


R

e­ne­san­so­wy dwór wznie­sio­ny zos­tał z cegły uzupełnionej kamieniem, na pla­nie pros­to­ką­ta o wy­mia­rach oko­ło 30x20 met­rów. Jest to bu­dy­nek trzy­kon­dy­gna­cyj­ny z da­chem dwu­spa­do­wym, wy­po­sa­żo­ny we wspar­te na po­tęż­nych słu­pach skle­pio­ne piw­ni­ce i wzbo­ga­co­ny o do­sta­wio­ną do e­le­wa­cji smuk­łą wie­życz­kę, peł­ni­ącą funk­cję klat­ki scho­do­wej. Wej­ście głów­ne u­miesz­czo­ne zos­ta­ło po środ­ku e­le­wa­cji za­chod­niej oz­do­bio­nej wy­ko­na­nym z pias­kow­ca por­ta­lem, wo­kół któ­re­go u­miesz­czo­no o­siem tarcz her­bo­wych: czte­ry na­le­żą­ce do przod­ków mat­ki Chris­to­pha von Glau­bit­za i je­go oj­ca o­raz czte­ry her­by je­go żo­ny. Por­tal ten pro­wa­dzi bez­poś­red­nio do sie­ni, a nas­tęp­nie do po­miesz­czeń skle­pio­nych go­tyc­ko wed­ług róż­nych XVI-wiecz­nych tech­nik: od pros­tych roz­wią­zań krzy­żo­wych po skle­pie­nia ro­ze­to­we i krysz­ta­ło­we, z któ­rych bu­dow­ni­czy sły­nął na ca­łym Śląs­ku. Po­mi­mo u­pły­wu cza­su i wie­lu przek­ształ­ceń włas­noś­cio­wych dwór przez ca­ły ten o­kres za­cho­wał cha­ra­kter re­ne­san­so­wy.


CZĘŚĆ WSCHODNIA Z DOSTAWIONYM W XVIII WIEKU SKRZYDŁEM MIESZKALNYM


STAN OBECNY


Z

na­ko­mi­cie ut­rzy­ma­ny o­biekt znaj­du­je się o­bec­nie w rę­kach pry­wat­nych o­fe­ru­jąc noc­le­gi w przys­tę­pnych jak na cha­rak­ter te­go miej­sca ce­nach. Ze wzglę­du na po­ło­że­nie w stre­fie chro­nio­ne­go kra­jo­bra­zu w bez­poś­red­nim są­siedz­twie na­tu­ral­ne­go ko­ry­ta rze­ki Od­ry miej­sce to mo­że przy­cią­gać o­so­by ce­nią­ce so­bie spo­kój, szcze­gól­nie zaś mi­łoś­ni­ków na­tu­ral­nych roz­le­wisk, ptac­twa wod­ne­go i za­byt­ko­wych drze­wos­ta­nów. Pow­szech­nie wy­stę­pu­ją­ce tu wie­lo­wie­ko­we na­sa­dze­nia mia­ły przed la­ty swo­je pot­wier­dze­nie w nie­miec­kiej naz­wie wsi Al­tei­chen, któ­rą moż­na tłu­ma­czyć właś­nie ja­ko Sta­re Dę­by. Szcze­gól­nie war­ta u­wa­gi jest li­czą­ca 1,5 km dłu­goś­ci pom­ni­ko­wa a­le­ja skła­da­ją­ca się z po­nad 240 o­ka­zów dę­bu szy­puł­ko­we­go, z któ­rych ob­wód pnia naj­więk­szych prze­kra­cza 6 met­rów. In­teg­ral­ną częś­cią za­ło­że­nia jest przy­zam­ko­wy park kra­jo­bra­zo­wy z pro­me­na­dą spa­ce­ro­wą, bo­ga­tym drze­wos­ta­nem i roz­ma­i­toś­cią ko­lo­ro­wych kwia­tów. Po­mi­mo ko­mer­cyj­ne­go cha­ra­kte­ru o­biek­tu ist­nie­je moż­li­wość je­go zwie­dza­nia po wcześ­niej­szej re­zer­wa­cji ter­mi­nu.


Zamek Czerna
ul. Zamkowa 1
67-231 Czerna
tel. 692 266 518
e-mail: rezerwacja@ZamekCzerna.pl


ELEWACJA ZACHODNIA Z PORTALEM WEJŚCIOWYM I WIEŻĄ


DOJAZD


D

wór sto­i we wschod­niej częś­ci wsi Czer­na, o­ko­ło 300 met­rów na pół­noc od dro­gi 292 pro­wa­dzą­cej z Gło­go­wa do By­to­mia Od­rzań­skie­go. Ja­dąc od stro­ny Gło­go­wa, po mi­nię­ciu miej­sco­woś­ci Brzeg Gło­gow­ski i po­ko­na­niu ko­lej­nych 500 met­rów na­le­ży skrę­cić w pra­wo w kie­run­ku wy­róż­ni­ają­ce­go się na tle mo­no­ton­nych pól up­raw­nych roz­leg­łe­go par­ku. A­na­lo­gicz­nie ta­ki sam ma­newr, lecz w kie­run­ku od­wrot­nym po­win­no się wy­ko­nać po­dą­żą­jąc od stro­ny By­to­mia Od­rzań­skie­go i mi­nię­ciu wsi Do­brze­jo­wi­ce.POMNNIKOWA ALEJA PLATANÓW W POBLIŻU DWORU


W pobliżu:
Głogów - zamek książąt głogowskich z XIII/XVIII w., 16 km
Otyń - ruina zamku gotyckiego, przebudowanego na klasztor, 26 km
Borów Polski - ruina zamku rycerskiego z XIV w., 20 km
Kożuchów - zamek książąt głogowsko-żagańskich, 24 km
Jakubów - ruina dworu szlacheckiego z XVI w., 21 km
Siedlisko - ruina bastionowego zamku szlacheckiego z XVI w., 35 km
STRONA GŁÓWNA

tekst: 2017
fotografie: 2011
© Jacek Bednarek