*** CZARNY BÓR - RUINA ZAMKU LUBNO ***


.

STRONA GŁÓWNA

ZA GRANICĄ

GALERIA

MAPY

KONTAKT

SHIRO & BASIA

CZARNY BÓR

relikty zamku Lipno (Liebenau)

UKRYTE W LESIE RELIKTY WIEŻY ZAMKU LUBNO

DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


M

u­ro­wa­ny za­mek wznie­sio­ny zo­stał przy­pusz­czal­nie w po­ło­wie XIV wie­ku z fun­da­cji księ­cia Bol­ka II świd­nic­ko-ja­wor­skiego. Nie­któ­rzy hi­sto­ry­cy uwa­ża­ją jed­nak, iż wład­ca ten jedynie o­de­brał go si­łą z rąk bli­żej nieznanych nam wła­ści­cie­li, być mo­że ry­ce­rzy ra­bu­siów al­bo lo­kal­nych feu­da­łów. Za­mek no­sił wte­dy naz­wę Lie­be­nau lub Cas­trum Schwarz­wal­dau. W 1364 ro­ku ksią­żę w po­dzię­ce za wier­ną służ­bę po­da­ro­wał wa­row­nię wraz z przy­le­głoś­cia­mi pię­ciu bra­ciom Ul­ri­cho­wi, Hein­ri­cho­wi, Han­so­wi, Frie­dri­cho­wi i Al­brech­to­wi von Hac­ke­born. W dru­giej po­ło­wie XIV stu­le­cia właś­ci­cie­lem ma­ją­tku zos­tał Nic­kel Bol­ze, a po nim Pu­ta Czas­te­lo­vic, któ­ry w 1369 sprze­dał go och­mis­trzo­wi dwo­ru księż­nej Ag­niesz­ki Her­man­no­wi von Czet­tritz. Po tra­gicz­nej śmier­ci Her­man­na na po­lu wal­ki za­mek po nim o­dzie­dzi­czył Ur­lich von Czet­tritz i wkró­tce sprze­dał ry­ce­rzo­wi Frit­sche von Land­skron.RUINA NA RYCINIE THEODORA BLATTERBAUERA Z 1885 ROKU

W

pierw­szej po­ło­wie XV wie­ku wa­row­nia zna­laz­ła się w rę­kach hu­sy­tów. Przez­na­cze­nie zam­ku ja­ko sie­dzi­by wro­gie­go o­bo­zu sta­ło się przy­czy­ną je­go znisz­cze­nia przez woj­ska miesz­czan śląs­kich w 1437 pod­czas to­czo­nych na tym te­re­nie wo­jen re­li­gij­nych. Za­mek od­bu­do­wa­no, lecz z ko­lej­nych znisz­czeń, któ­re na­stą­pi­ły w 1509, już się nie pod­dźwig­nął. Je­den z póź­niej­szych właś­ci­cie­li Czar­ne­go Bo­ru, Georg von Czet­tritz, na prze­ło­mie XVI i XVII wie­ku zbu­do­wał w je­go po­bli­żu re­ne­san­so­wy dwór, prze­kształ­co­ny póź­niej w ba­ro­ko­wy pa­łac. O­pusz­czo­na ru­i­na z cza­sem za­ros­ła, po­wo­li in­te­gru­jąc się z o­ta­cza­ją­cą ją przy­ro­dą.KOLOROWANA POCZTÓWKA Z POCZĄTKU XX WIEKU


DZIEJE ZAMKU

STAN OBECNY

DOJAZD


Z

a­mek wy­bu­do­wa­no na pod­mok­łych te­re­nach w do­li­nie za­le­wo­wej po­to­ku Lesk. By­ło to praw­do­po­dob­nie re­gu­lar­ne za­ło­że­nie ty­pu kasz­te­lo­we­go z bu­dyn­ka­mi przy mu­rze za­chod­nim i pół­noc­nym o­raz z cy­lin­drycz­ną wie­żą os­tat­niej ob­ro­ny. Za­cho­wał się kwad­ra­to­wy na­syp ziem­ny o bo­ku 23 met­rów o­to­czo­ny dwie­ma fo­sa­mi prze­dzie­lo­ny­mi wa­łem z re­lik­ta­mi czwo­ro­bo­ku mu­rów ob­wo­do­wych, a tak­że du­ży frag­ment po­tęż­nej wie­ży, któ­rej o­bec­na wy­so­kość wy­no­si 12 met­rów. Ca­łe za­ło­że­nie jest dziś za­le­sio­ne i ze wzglę­du na pod­mo­kły te­ren mo­że być trud­no do­stę­pne.


Wstęp wolnyPLAN SYTUACYJNY RUIN WEDŁUG P. RAJSKIEGO

POZOSTAŁOŚCI ŚREDNIOWIECZNEJ WIEŻY LIEBENAU, POCZTÓWKI Z LAT 1900-10


DOJAZD


R

u­i­na stoi w nie­wiel­kim las­ku na pół­noc od wsi, o­bok pa­ła­cu, w któ­rym ak­tu­al­nie mieś­ci się Zak­ład Lecz­nic­twa Od­wy­ko­we­go dla o­sób u­za­leż­nio­nych od al­ko­ho­lu. Au­to zos­ta­wić moż­na na grun­to­wej dro­dze pod la­sem. (ma­pa zam­ków wo­je­wódz­twa)

LITERATURA


1. L. Kajzer, J. Salm, S. Kołodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
2. R. M. Łuczyński: Zamki, dwory i pałace w Sudetach, Wspólnota Akademicka 2008


POZOSTAŁOŚCI MURÓW ZAMKOWYCH (NA FOTOGRAFIACH SPRZED NIEMAL 20 LAT)


W pobliżu:
Kamienna Góra - ruina zamku Grodztwo z XVI w., 8 km
Wałbrzych - zamek Książ, 15 km
Wałbrzych - ruina zamku Stary Książ z XVIII/XIX w., 15 km
Wałbrzych - relikty zamku Nowy Dwór z XIV w., 16 km
Cieszów - ruina zamku Cisy z XIV w., 20 km
Rybnica Leśna - ruina zamku Radosno z XIV w., 20 km


POWRÓT

STRONA GŁÓWNA

tekst: 2002
fotografie: 2002
© Jacek Bednarek