Spis zawiera 215 obiektów. Ostatnia zmiana: WENECJA 21.02.2016

MINIGALERIA

MAPKI

KSIĘGA GOŚCI

LITERATURA

ZA GRANICĄ

KONTAKT

SHIRO


BOBOLICE


BORYSŁAWICE ZAMKOWE


BROCHÓW


OTMUCHÓW


WENECJA

BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ŚLĄSKIE

BĄKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BODZENTYN

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CZARNY BÓR

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

DĄBRÓWNO

DOBKÓW

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

GDAŃSK

GIŻYCKO

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOŁUCHÓW

GOŚCISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIĄDZ

GRZĘDY

GRZMIĄCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZĄBKOWICKI

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KOŚCIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KOŹMIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIĄŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MSTÓW

MYŚLENICE

NAMYSŁÓW

NIDZICA

NIEPOŁOMICE

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLEŚNICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ŚWIDNICKIE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEWODZISZOWICE

PYZDRY

RABSZTYN

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

RYBNICA

RYBNICA LEŚNA

RYCZÓW

RYDZYNA

RZĄSINY

SANDOMIERZ

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZYDŁÓW

SZYMBARK

ŚWIDWIN

ŚWIEBODZIN

ŚWIECIE n.WISŁĄ

ŚWIECIE k.LEŚNEJ

ŚWINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIĄŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WĄBRZEŹNO

WENECJA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIEŚ

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LEŚNICA

WYSZYNA

ZAGÓRZE ŚLĄSKIE

ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE

ZBĄSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

ŹRÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


amki. Per­ły Śre­dnio­wie­cza. Her­me­tycz­ni świad­ko­wie prze­szło­ści, ro­man­tycz­ne i peł­ne ta­jem­nic, od da­wien daw­na przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Nie­za­leż­nie od tego, czy wzno­si­ły się na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, czy też ry­so­wa­ły na ni­zin­nych łą­kach wśród błot lub roz­le­wisk rzecz­nych, nie­zmien­nie od­dzia­ły­wa­ły na ludz­ką wy­obraź­nię. Jed­nych wpro­wa­dza­ły w świat ir­ra­cjo­nal­ny, tak od­mien­ny od co­dzien­ne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go ży­cia zwy­czaj­nych lu­dzi. In­nym na­su­wa­ły wspo­mnie­nia świet­no­ści zwa­lo­nych mu­rów i gma­chów zam­ko­wych, któ­re by­ły on­giś czy to po­tęż­ny­mi twier­dza­mi kró­lew­ski­mi, czy też sie­dzi­ba­mi zna­ko­mi­tych ro­dów ry­cer­skich hi­sto­rycz­nej Pol­ski.

ziś bu­dow­le te sta­no­wią ma­te­rial­ną spu­ści­znę ar­chi­tek­tu­ry, do­wód bo­gac­twa cza­sów daw­nych, po­wód do wiel­kiej dumy. Nie­rzad­ko zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, funk­cjo­nal­nie nie­przy­dat­ne peł­nią obec­nie ro­lę nie­kwe­stio­no­wa­nych wy­róż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go, ko­twic pa­mię­ci umac­nia­ją­cych po­czu­cie toż­sa­mo­ści lo­kal­nej, re­gio­nal­nej, na­ro­do­wej. Nie­któ­re z owych wspa­nia­łych pa­mią­tek prze­szło­ści ob­ję­te zo­sta­ły tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li, nie­któ­re ży­wo ist­nie­ją w świa­do­mo­ści mi­lio­nów, sta­ją się ce­lem wy­cie­czek ty­się­cy i sym­bo­lem, bez któ­re­go trud­no by­ło­by wy­obra­zić so­bie hi­sto­rycz­ny ob­raz na­sze­go kra­ju. Inne mia­ły mniej szczę­ścia. Po­zba­wio­ne opie­ki, wsty­dli­wie ukry­te wśród zie­le­ni sta­rych za­ło­żeń par­ko­wych i ogro­dów sto­ją znisz­czo­ne i za­po­mnia­ne, za­zdro­śnie strze­gąc ta­jem­nic, któ­rych nie­wie­lu z nas mia­ło oka­zję po­znać.

Serwis zamkipolskie.pl służy temu, aby starać się to zmienić.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


amki. Per­ły Śre­dnio­wie­cza. Her­me­tycz­ni świad­ko­wie prze­szło­ści, ro­man­tycz­ne i peł­ne ta­jem­nic, od da­wien daw­na przy­cią­ga­ły ludz­ki wzrok i roz­bu­dza­ły emo­cje. Nie­za­leż­nie od tego, czy wzno­si­ły się na nie­do­stęp­nych wzgó­rzach, czy też ry­so­wa­ły na ni­zin­nych łą­kach wśród błot lub roz­le­wisk rzecz­nych, nie­zmien­nie od­dzia­ły­wa­ły na ludz­ką wy­obraź­nię. Jed­nych wpro­wa­dza­ły w świat ir­ra­cjo­nal­ny, tak od­mien­ny od co­dzien­ne­go i upo­rząd­ko­wa­ne­go ży­cia zwy­czaj­nych lu­dzi. In­nym na­su­wa­ły wspo­mnie­nia świet­no­ści zwa­lo­nych mu­rów i gma­chów zam­ko­wych, któ­re by­ły on­giś czy to po­tęż­ny­mi twier­dza­mi kró­lew­ski­mi, czy też sie­dzi­ba­mi zna­ko­mi­tych ro­dów ry­cer­skich hi­sto­rycz­nej Pol­ski.

ziś bu­dow­le te sta­no­wią ma­te­rial­ną spu­ści­znę ar­chi­tek­tu­ry, do­wód bo­gac­twa cza­sów daw­nych, po­wód do wiel­kiej dumy. Nie­rzad­ko zruj­no­wa­ne, opusz­czo­ne, funk­cjo­nal­nie nie­przy­dat­ne peł­nią obec­nie ro­lę nie­kwe­stio­no­wa­nych wy­róż­ni­ków kra­jo­bra­zu kul­tu­ro­we­go, ko­twic pa­mię­ci umac­nia­ją­cych po­czu­cie toż­sa­mo­ści lo­kal­nej, re­gio­nal­nej, na­ro­do­wej. Nie­któ­re z owych wspa­nia­łych pa­mią­tek prze­szło­ści ob­ję­te zo­sta­ły tro­skli­wą opie­ką Pań­stwa Pol­skie­go lub jego oby­wa­te­li, nie­któ­re ży­wo ist­nie­ją w świa­do­mo­ści mi­lio­nów, sta­ją się ce­lem wy­cie­czek ty­się­cy i sym­bo­lem, bez któ­re­go trud­no by­ło­by wy­obra­zić so­bie hi­sto­rycz­ny ob­raz na­sze­go kra­ju. Inne mia­ły mniej szczę­ścia. Po­zba­wio­ne opie­ki, wsty­dli­wie ukry­te wśród zie­le­ni sta­rych za­ło­żeń par­ko­wych i ogro­dów sto­ją znisz­czo­ne i za­po­mnia­ne, za­zdro­śnie strze­gąc ta­jem­nic, któ­rych nie­wie­lu z nas mia­ło oka­zję po­znać.

Serwis zamkipolskie.pl służy temu, aby starać się to zmienić.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


oga­ty w li­te­ra­tu­rę zam­ko­wą ry­nek wy­daw­ni­czy oraz po­ja­wia­ją­ce się w sie­ci jak grzy­by po desz­czu licz­ne stro­ny in­ter­ne­to­we i pu­bli­ka­cje świad­czą o du­żym za­in­te­re­so­wa­niu spo­łecz­nym tego typu te­ma­ty­ką. Nie dzi­wi mnie to Zam­ki i ich ru­iny prze­sta­ły już być do­me­ną hi­sto­ry­ków ar­chi­tek­tu­ry czy grup­ki nie­po­praw­nych za­pa­leń­ców. Dzi­siaj zaj­mu­ją eks­po­no­wa­ne miej­sca na ma­pach i w prze­wod­ni­kach, sta­jąc się ce­lem piel­grzy­mek co­raz licz­niej­szej rze­szy tu­ry­stów od­kry­wa­ją­cych na nowo uro­ki pięk­nych pol­skich kra­jo­bra­zów.

pra­co­wu­jąc ma­te­ria­ły dla tej stro­ny pra­gną­łem wyjść na­prze­ciw ich ocze­ki­wa­niom. Nie chcę jed­nak po­wie­lać roz­wią­zań już ist­nie­ją­cych — zry­wa­jąc z po­wszech­nym sche­ma­tem trak­tu­ją­cym te­mat w spo­sób en­cy­klo­pe­dycz­ny i wy­ma­ga­ją­cym od czy­tel­ni­ka przy­go­to­wa­nia z da­nej dzie­dzi­ny chcę po­łą­czyć dba­łość o za­cho­wa­nie praw­dy hi­sto­rycz­nej z nie­zmier­nie waż­ną dla zro­zu­mie­nia ze stro­ny sze­ro­kiej gru­py od­bior­ców funk­cjo­nal­no­ścią, by pu­bli­ko­wa­na tu­taj ma­te­ria po­zwo­li­ła speł­nić ocze­ki­wa­nia czy­tel­ni­ka w róż­nym wie­ku, nie­za­leż­nie od jego wie­dzy i wy­kształ­ce­nia. Two­rząc ten ser­wis po­nie­kąd czu­ję się od­po­wie­dzial­ny za kształ­to­wa­nie po­staw i roz­wój świa­do­mo­ści hi­sto­rycz­nej.


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *


apew­niam, że nie znaj­dziesz tu, dro­gi użyt­kow­ni­ku, bez­myśl­nie sko­pio­wa­nych ksią­żek. Z li­te­ra­tu­ry oczy­wi­ście ko­rzy­sta­łem, bez niej ta stro­na ni­gdy by nie po­wsta­ła, za­war­te w wie­lu pu­bli­ka­cjach tre­ści sta­ra­łem się jed­nak wzbo­ga­cić na­by­tą do­świad­cze­niem in­for­ma­cją. Obok fak­tów hi­sto­rycz­nych, krót­kich bio­gra­fii i pod­staw z za­kre­su sze­ro­ko po­ję­tej ar­chi­tek­tu­ry zde­cy­do­wa­łem się rów­nież z lep­szym lub nie­co gor­szym skut­kiem przed­sta­wić sy­tu­ację obec­ną zam­ków, stan praw­ny, moż­li­wo­ści ich zwie­dza­nia, cie­ka­wost­ki, le­gen­dy i do­dat­ko­we atrak­cje lub ich brak, a tak­że skró­to­wy opis do­tar­cia na miej­sce. Każ­dy z uję­tych na tej stro­nie zam­ków od­wie­dzi­łem oso­bi­ście przy­naj­mniej je­den raz, co po­win­no gwa­ran­to­wać za­do­wa­la­ją­cy po­ziom wia­ry­god­no­ści, choć oczy­wi­ście nikt nie jest nie­omyl­ny. Gdy tra­fisz na błąd lub prze­kła­ma­nie, pro­szę o ludz­ką wy­ro­zu­mia­łość — ja rów­nież mam pra­wo się po­my­lić.

a ko­niec chciał­bym wy­raź­nie zaz­na­czyć, że wszyst­kie o­pi­sy za­miesz­czo­ne na stro­nie zam­ki­pol­skie.pl przed­sta­wio­ne zo­sta­ły w spo­sób su­biek­tyw­ny i ab­so­lut­nie w żad­nym wy­pad­ku nie ma­ją cha­rak­te­ru na­uko­we­go. Nie je­stem hi­sto­ry­kiem, w szko­le z hi­sto­rii mia­łem za­le­d­wie tró­ję i nie za­mie­rzam uda­wać au­to­ry­te­tu. Ce­lem tej pu­bli­ka­cji jest za­in­te­re­so­wa­nie Was te­ma­ty­ką, za­chę­ce­nie do zam­ko­wej tu­ry­sty­ki oraz — nie ma co tego ukry­wać — za­spo­ko­je­nie wła­sne­go ego. Tym­cza­sem ser­decz­nie za­pra­szam do lek­tu­ry. Kon­struk­tyw­ną kry­ty­kę po­sta­ram się znieść po mę­sku.


Jacek Bednarek - autor


* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

21.02.2016 zamek w Wenecji (nowy)

Nie­wiel­ka wieś We­ne­cja sta­no­wi­ła w dru­giej po­ło­wie XIV wie­ku cen­trum klu­cza ma­jąt­ko­we­go Mi­ko­ła­ja Na­łę­cza z Cho­mią­ży, kasz­te­la­na na­kiel­skie­go i sę­dzie­go ka­lis­kie­go, zwa­ne­go przez współ­czes­nych mu Diab­łem We­nec­kim. Na ten bar­wny przy­do­mek, po­ku­tu­ją­cy póź­niej w wie­lu po­da­niach i le­gen­dach, Mi­ko­łaj przy­pusz­czal­nie za­słu­żył so­bie su­ro­woś­cią ser­wo­wa­nych wy­ro­ków i a­wan­tur­ni­czym cha­rak­te­rem, nie­jed­no­krot­nie da­jąc się we zna­ki są­sia­dom i po­li­tycz­nym o­po­nen­tom. Bu­do­wa zam­ku na skra­ju wsi mia­ła miej­sce praw­do­po­dob­nie przed ro­kiem 1390... więcej

* * * * *

28.11.2015 zamek w Otmuchowie

Na wy­so­kim wzgó­rzu, na któ­rym kró­lu­je dziś po­tęż­ny ma­syw ka­mien­ne­go zam­ku, we wczes­nym śred­nio­wie­czu is­tniał gród słow­iań­ski wzmian­ko­wa­ny w bul­li pa­pie­ża Had­ria­na IV z 1155 ro­ku ja­ko Cas­tel­lum Oto­mu­chov Cum Per­ti­nen­tis, bę­dą­cy włas­noś­cią bis­ku­pów wroc­ław­skich oś­ro­dek zwa­ny kasz­te­la­nią. Pot­wier­dze­nie po­siad­łoś­ci bis­ku­piej Ot­mu­cho­wa mia­ło miej­sce w wy­da­nej przez pa­pie­ża Inno­cen­te­go IV ko­lej­nej bul­li z 9 sier­pnia 1245 ro­ku, czy­li czte­ry la­ta po tra­gicz­nym w skut­kach na­jeź­dzie mon­gol­skim, pod­czas któ­re­go gród ten zos­tał przy­pusz­czal­nie zdo­by­ty... więcej

* * * * *

11.11.2015 kościół obronny w Brochowie

Pierwsza wzmianka o ma­zo­wiec­kiej wsi Bro­chów po­cho­dzi z 1113 ro­ku i zwią­za­na jest z dre­wnia­nym koś­cio­łem wy­bu­do­wa­nym w tym miej­scu w pierw­szej de­ka­dzie XII wie­ku. W ro­ku 1331 drewnianą świą­ty­nię za­stą­pił koś­ciół mu­ro­wa­ny wystawiony z fundacji książąt mazowieckich przez - jak głosi legenda - rycerza An­drze­ja z Din­heim, któ­ry po­cząt­ko­wo prze­by­wał tu­taj w cha­rak­te­rze jeń­ca po bit­wie pod Płow­ca­mi cze­ka­jąc na wy­ku­pie­nie z rąk Ja­na Sów­ki, a póź­niej już go­spo­da­rza tych ziem, gdy nie­wo­lę po­li­tycz­ną za­mie­nił An­drzej na kie­rat mał­żeń­ski z cór­ką kasz­te­la­na.... więcej

* * * * *

16.08.2014 zamek w Borysławicach Zamkowych

Budo­wę mu­ro­wa­ne­go zam­ku w Bo­ry­sła­wi­cach za­wdzię­cza­my oso­bie Woj­cie­cha Ja­strzęb­ca, bi­sku­pa kra­kow­skie­go, któ­ry jako przed­sta­wi­ciel stro­ny pol­skiej pod­czas ro­ko­wań z Za­ko­nem Krzy­żac­kim po­peł­nił sze­reg po­waż­nych błę­dów, za co w 1420 roku do­padł go ostra­cyzm ze stro­ny pol­skiej szlach­ty i kró­la. Za­pew­ne wy­da­rze­nie to przy­spie­szy­ło jego de­cy­zję o bu­do­wie wła­snej for­ty­fi­ka­cji, gdzie w ra­zie ko­niecz­no­ści mógł­by w mia­rę bez­piecz­nie ukry­wać się przed nie­chę­cią ze stro­ny prze­ciw­ni­ków po­li­tycz­nych. Pra­ce przy wzno­sze­niu wa­row­ni przy­pusz­czal­nie ru­szy­ły jesz­cze w la­tach 20-ych XV wie­ku... więcej

* * * * *

13.08.2014 zamek w Bobolicach

Zamek w Bo­bo­li­cach zbu­do­wa­ny zo­stał w po­ło­wie XIV wie­ku z ini­cja­ty­wy Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go jako ko­lej­na wa­row­nia strze­gą­ca po­łu­dnio­wej gra­ni­cy Pań­stwa Pol­skie­go. W roku 1370 z oka­zji swej ko­ro­na­cji Lu­dwik An­de­ga­weń­ski nadał ją księ­ciu Wła­dy­sła­wo­wi Opol­czy­ko­wi w za­mian za po­pie­ra­nie jego za­mia­rów dy­na­stycz­nych, ten z ko­lei prze­ka­zał Bo­bo­li­ce w rę­ce Wę­gra, An­drze­ja Scho­eny z Bar­la­bas. Dzier­żaw­cy twier­dzy, spi­sku­jąc na boku z Za­ko­nem Krzy­żac­kim, oka­za­li się nie­lo­jal­ni wo­bec pol­skiej ko­ro­ny, co spro­wo­ko­wa­ło Wła­dy­sła­wa Ja­gieł­łę, któ­ry w 1396 na­je­chał zie­mie Opol­czy­ka... więcej

* * * * *

4.08.2014 zamek w Bolkowie

Śre­dnio­wiecz­ny za­mek w Bol­ko­wie wy­bu­do­wa­ny zo­stał w 1. po­ło­wie XIII stu­le­cia praw­do­po­dob­nie z ini­cja­ty­wy księ­cia le­gnic­kie­go Bo­le­sła­wa Ły­se­go, ze wzglę­du na po­ryw­czy cha­rak­ter zwa­ne­go Ro­gat­ką­, a póź­niej roz­bu­do­wa­ny w la­tach 1277–93 przez jego dru­gie­go sy­na Bol­ka I Su­ro­we­go. Po­cząt­ko­wo wa­row­nia o­kreś­la­na by­ła ter­mi­nem Hain (Gaj), zmie­nio­nym praw­do­po­dob­nie na cześć swe­go oj­ca przez Ber­nar­da Świd­nic­kie­go w ro­ku 1312. W o­kre­sie mię­dzy 1301 a 1368 za rzą­dów Ber­nar­da i je­go sy­na Bol­ka II Ma­łe­go mia­ła miej­sce ko­lej­na roz­bu­do­wa... więcej

* * * * *

12.05.2014 zamek w Rabsztynie (nowy)

Z uwa­gi na brak jed­no­znacz­nych do­wo­dów, czy to w po­sta­ci zna­le­zisk ar­che­olo­gicz­nych, czy też w for­mie za­pi­sów źró­dło­wych, nie­zwy­kle trud­no dziś okre­ślić me­try­kę zam­ku rabsz­tyń­skie­go i wska­zać oso­bę jego fun­da­to­ra. Być mo­że pier­wot­ne za­ło­że­nie obron­ne zbu­do­wa­ne zo­sta­ło w tym miej­scu przez To­por­czy­ków z Mo­ra­wi­cy, pierw­szych zna­nych nam wła­ści­cie­li tych ziem. We­dług in­nych, bar­dziej ra­dy­kal­nych po­glą­dów po­cząt­ki wa­row­ni na­le­ży wią­zać z dzia­łal­no­ścią księ­cia ślą­skie­go Hen­ry­ka Bro­da­te­go, któ­ry w cza­sie woj­ny prze­ciw­ko Kon­ra­do­wi Ma­zo­wiec­kie­mu miał wznieść w oko­li­cy trzy zam­ki... więcej

* * * * *

1.05.2014 zamek w Bierutowie

Muro­wa­ne za­ło­że­nie zam­ko­we w Bie­ru­to­wie wznie­sio­ne zo­sta­ło praw­do­po­dob­nie w 1 po­ło­wie XIV wie­ku za pa­no­wa­nia księ­cia Kon­ra­da I po tym, jak praw do tej czę­ści księ­stwa wro­cław­skie­go po dłu­gich tor­tu­rach zrzekł się Hen­ryk Brzu­cha­ty i Bie­ru­tów ob­ję­li w po­sia­da­nie wład­cy gło­gow­sko­-o­le­śnic­cy. Wcze­śniej ist­niał w tym miej­scu drew­nia­no­-ziem­ny gród za­ło­żo­ny za­pew­ne w XIII stu­le­ciu z ini­cja­ty­wy Hen­ry­ka III lub Hen­ry­ka IV Pro­bu­sa. Po­cząt­ko­wo skład go­tyc­kie­go za­ło­że­nia sta­no­wi­ło oto­czo­ne mu­rem obron­nym pro­sto­kąt­ne w pla­nie pa­la­tium i do­sta­wio­na do nie­go od pół­no­cy kwa­dra­to­wa u pod­sta­wy wie­ża.... więcej

* * * * *

20.04.2014 zamek w Besiekierach

Wśród mi­ło­śni­ków zam­ko­wych pięk­no­ści po­pu­lar­ny wy­da­je się po­gląd, że mu­ro­wa­ną wa­row­nię w Be­sie­kie­rach wzniósł pod ko­niec XV wie­ku wo­je­wo­da łę­czyc­ki Mi­ko­łaj z Wa­rzy­mo­wa So­ko­łow­ski. Po­gląd ten wy­da­je się o tyle błęd­ny, że oso­ba o tym imie­niu nie peł­ni­ła w tym okre­sie ta­kiej god­no­ści i bio­rąc pod uwa­gę fakt, że wieś znaj­do­wa­ła się wte­dy w rę­kach rodu Po­mia­nó­w-So­ko­łow­ski­ch z Wrzą­cej ko­ło Ko­ni­na, przed­sta­wi­cie­li tej wła­śnie li­nii ro­do­wej iden­ty­fiko­wać moż­na z fun­da­cją obron­nej re­zy­den­cji. Za­pew­ne zbu­do­wał ją na prze­ło­mie XV i XVI stu­le­cia je­den ze stol­ni­ków brze­skich... więcej

* * * * *

29.03.2014 zamek w Baranowie Sandomierskim

W miej­scu, gdzie wzno­si się w bla­sku bie­li Ele­gan­tis­si­ma — naj­wy­twor­niej­szy z po­śród god­nych uwa­gi zam­ków hi­sto­rycz­nej zie­mi san­do­mier­skiej, w śre­dnio­wie­czu ist­niał nie­wiel­ki ry­cer­ski dwór obron­ny, o któ­rym Dłu­gosz pi­sał, że w XV stu­le­ciu na­le­żał do ro­dzi­ny Ba­ra­now­ski­ch her­bu Grzy­ma­ła. U schył­ku wie­ku dwór ten, lub wie­ża miesz­kal­na, prze­szedł na wła­sność Ku­ro­zwęc­ki­ch her­bu Po­raj, naj­bo­gat­sze­go wów­czas rodu w Ma­ło­pol­sce, a po nich osie­dli tu­taj m.in. Tar­now­scy­ i wiel­ko­pol­scy Gór­ko­wie. W roku 1569 Sta­ni­sław Gór­ka­ sprze­dał do­bra ba­ra­now­skie sta­ro­ście Ra­fa­ło­wi z Lesz­na Lesz­czyń­skie­mu her­bu Wie­nia­wa... więcej

* * * * *

23.03.2014 klasztor paulinów w Częstochowie (nowy)

Histo­ria Ja­snej Gó­ry roz­po­czę­ła się w 1382 roku, gdy ksią­żę Wła­dy­sław Opol­czyk za­ło­żył na gó­ru­ją­cym nad osa­dą wznie­sie­niu klasz­tor i osa­dził w nim spro­wa­dzo­nych z Wę­gier pau­li­nów. Udo­ku­men­to­wa­nym fak­tem jest prze­ję­cie w dniu 22 czerw­ca 1382 ko­ścio­ła pa­ra­fial­ne­go w Sta­rej Czę­sto­cho­wie przez szes­na­sto­oso­bo­wą gru­pę za­kon­ni­ków, zaś 9 sierp­nia tego roku wy­da­ny zo­stał przez księ­cia ofi­cjal­ny do­ku­ment fun­da­cyj­ny, któ­ry do dziś znaj­du­je się w ja­sno­gór­skim ar­chi­wum. Na­zwa Ja­sna Gó­ra zwią­za­na jest z daw­nym zwy­cza­jem na­ka­zu­ją­cym nowo po­wsta­ją­cym klasz­to­rom nada­wa­nie okre­śleń... więcej

* * * * *

28.12.2013 Twierdza Kłodzko

W X wie­ku w miej­scu gó­ru­ją­cej obec­nie nad mia­stem po­tęż­nej pru­skiej twier­dzy ist­niał gród Klad­sko na­le­żą­cy do cze­skie­go wład­cy Sław­ni­ka, ojca bi­sku­pa pra­skie­go i pierw­sze­go pa­tro­na Pol­ski św. Woj­cie­cha. Gród ten, wy­mie­nio­ny w kro­ni­ce Ko­sma­sa z da­tą 981, praw­do­po­dob­nie skła­dał się z bu­dyn­ków drew­nia­nych oto­czo­nych wa­ła­mi ka­mien­no­-ziem­ny­mi z drew­nia­ną pa­li­sa­dą. Po­sia­dał on klu­czo­we zna­cze­nie stra­te­gicz­ne w re­gio­nie Ko­tli­ny Kłodz­kiej, kon­tro­lo­wał bo­wiem na­tu­ral­ne przej­ście w do­li­nie rze­ki Nysy mię­dzy Gó­rą For­tecz­ną a Owczą Gó­rą, któ­rym pro­wa­dził od wcze­sne­go śre­dnio­wie­cza trakt han­dlo­wy... więcej

* * * * *

15.12.2013 zamek w Kętrzynie

We wcze­snym śre­dnio­wie­czu oko­li­ce obec­ne­go Kę­trzy­na za­miesz­ki­wa­li Pru­so­wie z po­gań­skie­go ple­mie­nia Bar­tów. Prze­go­ni­li ich stąd Krzy­ża­cy, któ­rzy w la­tach 50 XIII stu­le­cia po zwy­cię­skim pod­bo­ju Sam­bii skie­ro­wa­li swe chrze­ści­jań­skie mie­cze na hi­sto­rycz­ną Bar­cję i za cza­sów wiel­kie­go mi­strza Wer­ne­ra von Or­seln wznie­śli tu­taj nie­wiel­ką drew­nia­no­-ziem­ną straż­ni­cę wzmian­ko­wa­ną w do­ku­men­tach z 1329 roku jako Ra­sten­burg. Straż­ni­ca ta praw­do­po­dob­nie sta­ła w miej­scu, gdzie obec­nie wzno­si się oka­za­ły go­tyc­ki ko­ściół obron­ny pw. św. Je­rze­go... więcej

* * * * *

3.12.2013 zamek w Inowłodzu

Wa­row­ny za­mek w Ino­wło­dzu był jed­ną z kil­ku­dzie­się­ciu mu­ro­wa­nych sie­dzib, zbu­do­wa­nych za ży­cia i pa­no­wa­nia Ka­zi­mie­rza Wiel­kie­go. Wy­sta­wio­ny w la­tach 1356–1366 peł­nić miał po­win­ność lo­kal­nej sie­dzi­by wła­dzy mo­nar­szej i punk­tu mi­li­tar­ne­go chro­nią­ce­go gra­ni­cę Pol­ski z pań­stew­kiem ksią­żąt ma­zo­wiec­kich, po­bli­ski bród oraz ko­mo­rę cel­ną na szla­ku han­dlo­wym, prze­kra­cza­ją­cym w tym miej­scu Pi­li­cę. W la­tach mię­dzy 1387 a 1390, w za­mian za po­ży­czo­ne kró­lo­wi fun­du­sze, prze­szedł na wła­sność bra­ci Jana i Abra­ha­ma Nie­mi­rów No­wo­dwor­skich her­bu Na­łęcz... więcej

* * * * *

23.11.2013 pałac w Kielcach (nowy)

Nie­wiel­ka osa­da tar­go­wa na­le­ża­ła do bi­sku­pów kra­kow­skich od co naj­mniej 2 po­ło­wy XI stu­le­cia. W roku 1142 zmarł w Kiel­cach bi­skup Ra­dost, za­pew­ne więc mógł tu funk­cjo­no­wać dwór bi­sku­pi, za­pew­ne jesz­cze o kon­struk­cji drew­nia­nej, któ­re­go ist­nie­nie jed­nak nie zo­sta­ło po­twier­dzo­ne w źró­dłach. Pierw­sze prze­ka­zy wspo­mi­na­ją o wy­sta­wie­niu oko­ło 1535 przez bpa Pio­tra To­mic­kie­go, w miej­scu do­tych­cza­so­wej sie­dzi­by, więk­szej i czę­ścio­wo mu­ro­wa­nej re­zy­den­cji. Nowy dwór był na tyle ob­szer­ny, że w roku 1601, pod­czas sza­le­ją­cej w Kra­ko­wie za­ra­zy bi­skup Ber­nard Ma­cie­jew­ski prze­niósł się tu­taj wraz ze świ­tą... więcej


Wkrótce opisane zostaną zamki w Dąbrównie i Lidzbarku Warmińskim.

Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, publikowanie i rozpowszechnianie jako swoje własne
materiałów autorskich zamieszczonych na tej stronie bez wcześniejszej zgody zabronione.
Podstawa: Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r.


W styczniu 2016 liczba odsłon - 77.196, od początku roku - 134.115


PENSJONAT VILLA GRETA
DOLNY ŚLĄSK, SUDETY


CHATA 'ALE LIPA'
NOCLEGI GÓRY SOWIE