HOME PAGE

EUROPEAN CASTLES

GALLERY

MAPS

GUESTBOOK

BIBLIOGRAPHY

CONTACT
BARANÓW SANDOMIERSKI

BARCIANY

BARDO ¦LˇSKIE

BˇKOWA GÓRA

BESIEKIERY

BĘDZIN

BIERUTÓW

BIESTRZYKÓW

BOBOLICE

BOBROWNIKI

BODZENTYN

BOLESTRASZYCE

BOLKÓW

BORYSŁAWICE ZAMKOWE

BROCHÓW

BRODNICA

BRZEG

BUKOWIEC

BYDLIN

BYSTRZYCA KŁODZKA

CHĘCINY

CHOJNICA

CHOJNIK

CIECHANÓW

CIESZÓW

CIESZYN

CZARNY BÓR

CZERNA

CZERNINA

CZERSK

CZĘSTOCHOWA

CZOCHA

CZORSZTYN

DˇBROWA

DˇBRÓWNO

DRZEWICA

DZIAŁDOWO

DZIERZGOŃ

FREDROPOL (KORMANICE)

GDAŃSK

GIŻYCKO

GLIWICE

GŁOGÓW

GNIEW

GNIEWOSZÓW Z.SZCZERBA

GOLUB-DOBRZYŃ

GOŁAŃCZ

GOLCZEWO

GOŁUCHÓW

GO¦CISZÓW

GÓRA

GRODZIEC

GRÓDEK

GRUDZIˇDZ

GRZĘDY

GRZMIˇCA z.ROGOWIEC

INOWŁÓDZ

JANOWICE WIELKIE z.BOLCZÓW

JANOWIEC

JAWOR

JEZIORO GÓRECKIE

KAMIENIEC ZˇBKOWICKI

KAMIENNA GÓRA

KARPNIKI

KAZIMIERZ DOLNY

KĘTRZYN

KĘTRZYN - KO¦CIÓŁ

KIELCE

KLICZKÓW

KŁODZKO

KOŁO

KONARY

KONIN-GOSŁAWICE

KORZKIEW

KOWALEWO POMORSKIE

KO¬MIN WLKP.

KÓRNIK

KRAKÓW

KRAPKOWICE

KRAPKOWICE - OTMĘT

KRASICZYN

KRĘPCEWO

KRUSZWICA

KRZYŻNA GÓRA

KRZYŻTOPÓR

KSIˇŻ WIELKI

KUROZWĘKI

KWIDZYN

LEGNICA

LIDZBARK WARMIŃSKI

LIPA

LUBIN

LUTOMIERSK

ŁAGÓW

ŁĘCZYCA

ŁOWICZ

MAJKOWICE

MALBORK

MAŁA NIESZAWKA

MIĘDZYLESIE

MIĘDZYRZECZ

MIRÓW

MOKRSKO

MOSZNA

MSTÓW

MUSZYNA

MY¦LENICE

NAMYSŁÓW

NIEDZICA

NIDZICA

NIEMCZA

NIEMODLIN

NIEPOŁOMICE

NOWY SˇCZ

NOWY WI¦NICZ

ODRZYKOŃ

OGRODZIENIEC (PODZAMCZE)

OJCÓW

OLE¦NICA

OLSZTYN (JURA)

OLSZTYN (WARMIA)

OLSZTYNEK

OŁAWA

OŁDRZYCHOWICE KŁODZKIE

OPOCZNO

OPOLE GÓRKA

OPOLE OSTRÓWEK

OPORÓW

OSSOLIN

OSTRĘŻNIK

OSTRÓDA

OSTRÓW LEDNICKI

OTMUCHÓW

PABIANICE

PANKÓW

PASTUCHÓW

PIESKOWA SKAŁA

PIOTRKÓW TRYBUNALSKI

PIOTRKÓW-BYKI

PIOTROWICE ¦WIDNICKIE

PŁAKOWICE

PŁOCK

PŁONINA

PŁOTY

PODZAMCZE z.OGRODZIENIEC

PODZAMCZE PIEKOSZOWSKIE

POKRZYWNO

POŁCZYN-ZDRÓJ

POZNAŃ

PRABUTY

PROCHOWICE

PROSZÓWKA z.GRYF

PRZEMY¦L

PRZEWODZISZOWICE

PSZCZYNA

PYZDRY

RABSZTYN

RACIˇŻEK

RADŁÓWKA

RADOM

RADZIKI DUŻE

RADZYŃ CHEŁMIŃSKI

RAJSKO

RAKOWICE WIELKIE

RATNO DOLNE

RAWA MAZOWIECKA

RESKO

ROGÓW OPOLSKI

ROŻNÓW ZAMEK DOLNY

ROŻNÓW ZAMEK GÓRNY

RYBNICA

RYBNICA LE¦NA

RYCZÓW

RYDZYNA

RYTWIANY

RZˇSINY

SANDOMIERZ

SANOK

SIEDLĘCIN

SIEDLISKO

SIERADZ

SIERAKÓW

SIEWIERZ

SMOLEŃ

SOBKÓW

SOBOTA

SOCHACZEW

SOSNOWIEC

SREBRNA GÓRA

STARA KAMIENICA

STARE DRAWSKO

STARY SˇCZ

STRZELCE OPOLSKIE

SULEJÓW

SZAMOTUŁY

SZCZECIN

SZTUM

SZUBIN

SZYDŁÓW

SZYMBARK

¦CINAWKA GÓRNA

¦WIDWIN

¦WIEBODZIN

¦WIECIE n.WISŁˇ

¦WIECIE k.LE¦NEJ

¦WINY

TORUŃ

TORUŃ z.DYBÓW

TUCZNO

TYNIEC

UDÓRZ

UJAZD k.TOMASZOWA

UJAZD KRZYŻTOPÓR

UNIEJÓW

URAZ

WAŁBRZYCH z.KSIˇŻ

WAŁBRZYCH z.STARY KSIˇŻ

WAŁBRZYCH z.NOWY DWÓR

WARSZAWA z.KRÓLEWSKI

WARSZAWA z.UJAZDOWSKI

WˇBRZE¬NO

WENECJA

WĘGIERKA

WĘGORZEWO

WIELICZKA

WIELKA WIE¦

WIERZBNA

WITKÓW

WLEŃ

WOJNOWICE

WOJSŁAWICE

WROCŁAW

WROCŁAW LE¦NICA

WYSZYNA

ZAGÓRZ

ZAGÓRZE ¦LˇSKIE

ZAŁUŻ

ZˇBKOWICE ¦LˇSKIE

ZBˇSZYŃ

ZŁOTORIA k.TORUNIA

¬RÓDŁA

ŻAGAŃ

ŻARY

ŻELAZNO

ŻMIGRÓD


IMG BORDER=1 style=

CASTLE IN ZABKOWICE SLASKIE, VIEW FROM THE SOUTHEAST
IN THE FOREGROUND A CORNER TOWER, RECONSTRUCTED IN YEARS 2013-14he oldest pre­ser­ved re­cord con­cer­ning the for­ti­fied cas­tle in the town of Fran­kin­stein da­tes back to 1321, to the pe­riod when the prin­ci­pa­li­ty was ru­led by Ber­nard (+1326), the lord of Ja­wor, Swid­ni­ca and Zie­bi­ce. Most of­ten, the­re­fo­re, the ru­ler is cre­di­ted with the ini­tia­ti­ve of buil­ding a Go­thic for­ti­fied cas­tle, who­se pe­riod of cre­ation da­tes back to the first quar­ter of the 14th cen­tu­ry, al­though so­me his­to­rians point to its ear­lier chro­no­lo­gy, con­si­de­ring it to be the foun­der of Ber­nard's fa­ther - Prin­ce Bol­ko I (+1301). When in 1335 Ber­nard's suc­ces­sor on the thro­ne of Zie­bi­ce, and his youn­ger bro­ther Bol­ko II (+1341), de­nied the Mo­ra­vian mar­gra­ve Char­les Lu­xem­burg (+1378) a fief tri­bu­te from his du­chy, Char­les sent ar­med troops to Zab­ko­wi­ce to ta­ke o­ver the cas­tle and for­ce Bol­ko to ma­ke con­ces­sions. Ho­we­ver, the­se u­nits pro­ved to be too weak in the con­fron­ta­tion with the de­ter­mi­na­tion of the prin­ce's troops and the walls of the Zab­ko­wi­ce strong­hold, which re­sul­ted in their de­feat and 150 knights be­ing ta­ken pri­so­ners. Ho­we­ver, Bol­ko II could not turn this suc­cess in­to a po­li­ti­cal vi­cto­ry, be­cau­se af­ter re­le­asing the pri­so­ners in ex­chan­ge for a re­la­ti­ve­ly small ran­som, on­ly a year la­ter for un­cle­ar re­a­sons, he vo­lun­ta­ri­ly be­ca­me Char­les' fief, gi­ving the town and the cas­tle un­der Czech ru­le. This in­con­sis­ten­cy in the pro­ceed­ings of the prin­ce was al­so in­com­pre­hen­si­ble to con­tem­po­ra­ry wit­nes­ses of the­se e­vents, as the 14th-cen­tu­ry chro­nic­ler Jan­ko from Czarn­ków sug­ges­ti­ve­ly out­li­ned, cal­ling him con­fu­sed in his mind. Pro­ba­bly, ho­we­ver, Bol­ko's de­ci­sions we­re well thought out, and they we­re dic­ta­ted by ei­ther the lack of mo­ney cau­sed by the waste­ful­ness of the ru­ler, or prag­ma­tism or­de­ring to stop re­sis­tan­ce a­gainst a stron­ger e­ne­my in the fa­ce of we­ake­ning sup­port from the Po­lish king Ca­si­mir the Great.


IMG BORDER=1 style=

IMG BORDER=1 style=

VIEW OF THE RUINS FROM THE NORTHEAST, IN THE BACKGROUND YOU CAN SEE BARDZKIE MOUNTAINS (ON THE LEFT) AND OWL MOUNTAINS (ON THE RIGHT)


he Duchy of Zie­bi­ce ne­ver re­gai­ned its so­ve­reig­nty and re­mai­ned with the Czech un­til 1742. Bol­ko's son Ni­co­las the Lit­tle (+1358) not on­ly did not buy the town from the pled­ge, but in Sep­tem­ber 1351 he de­ci­ded to sell it to Char­les IV, then the ru­ler of the Czech King­dom. Sin­ce then the cas­tle has ser­ved as the seat of the sta­rosts ma­na­ging the su­bor­di­na­te ter­ri­to­ry of Zie­bi­ce and Zab­ko­wi­ce. In March 1428 it was be­sie­ged by the Hus­si­te ar­my, but this at­tack was suc­ces­sful­ly re­sis­ted by the de­fen­ders at the cost of si­gni­fi­cant da­ma­­ge to the ex­ter­nal for­ti­fi­ca­tions and lar­ge los­ses in the ci­vil­ian po­pu­la­tion of the town, the walls of which we­re weak­er and not con­nec­ted to the cas­tle. Af­ter the si­tu­a­tion in Si­le­sia had sta­bi­li­zed, the a­rea of the du­chy was in­cor­po­ra­ted in­to the ro­yal e­sta­tes, and the fort­ress was re­pai­red and sligh­tly mo­der­ni­zed. When Wil­helm of Opa­va died in 1452, the du­chy was ta­ken o­ver by his bro­ther Er­nest (+1464), re­mem­be­red for his wa­ste­ful way of li­fe as the le­a­der of the Opa­va Pře­my­slid fa­mi­ly, who in 1456 de­ci­ded to sell it to the Czech king Ge­or­ge of Po­děbra­dy (+1471). This ru­ler re­jec­ted the Ca­tho­lic faith and ac­cep­ted the do­ctri­nes of Jan Hus, which led to a con­flict with the Si­le­sian sta­tes and tur­ned in­to an o­pen war, re­sul­ting in an in­va­sion of Zab­ko­wi­ce by the burg­hers of Wro­claw, Swid­ni­ca and Ny­sa in May 1467. The u­ni­ted for­ces we­re un­suc­ces­sful­ly at­tac­king the fort­ress for ten next days, and it was on­ly when the hu­ge can­non was brought in that the crew con­vin­ced them of the ine­vi­ta­bi­li­ty of their fa­te and ma­de them sur­ren­der. Ul­rich Hans von Ha­sen­burg took o­ver the com­mand of the cas­tle, but in Ju­ly of the sa­me ye­ar he had to ac­know­le­dge the su­per­io­ri­ty of Czech-Sa­xon-Bran­den­burg ar­mies, which not on­ly took the cas­tle a­way from the ci­ti­zens of Wroc­law, but al­so re­qui­si­tio­ned this big can­non. Ho­we­ver, this did not me­an for Zab­ko­wi­ce the end of the figh­ting be­tween the Czech king and the Ca­tho­lic con­fe­de­ra­tion sup­por­ted by the Po­pe, be­cau­se al­re­ady in the fol­lo­wing year the cas­tle was re­pe­ated­ly be­sie­ged and e­ven­tu­al­ly de­stro­yed by the troops re­pre­sen­ting the si­de of the bis­hop of Wro­claw who was in con­flict with King Ge­or­ge.CASTLE IN THE DRAWINGS OF THE F.B. WEHRNER FROM THE MIDDLE OF THE XVIII CENTURY, TOPOGRAPHIA SEU COMPENDIUM SILESIAE 1744-68


n 1489 the town and the cas­tle we­re be­sie­ged and con­que­red by the Hun­ga­rian king Mat­thias Cor­vi­nus (+1490) and then oc­cu­pied for se­ve­ral months un­til the death of the king. The pre­sen­ce of the e­ne­my ar­my wor­se­ned the al­re­ady ve­ry bad con­di­tion of the fort­ress, which at the end of the 15th cen­tu­ry was in ru­ins. Its si­tu­a­tion was chan­ged by the de­ci­sion ta­ken in 1524 by Char­les I of the Po­die­brad fa­mi­ly (+1536) to esta­blish in Zab­ko­wi­ce Slas­kie the main seat of the prin­ci­pa­li­ty, which was con­nec­ted with the ne­ces­si­ty of ma­king lar­ge in­vest­ments ac­cor­ding to the needs and am­bit­ions of this ru­ler. In the 1520s, most of the old Got­hic walls of the cas­tle we­re dis­mant­led and the Re­nais­san­ce strong­hold was built with the use of the left foun­da­tions, ac­cor­ding to the pro­jects of the ro­yal ar­chi­tect Be­ne­dict Rejt from Pra­gue, the cre­ator of, among ot­hers, the Wla­dys­law Hall at the Ro­yal Cas­tle in Hra­de­ca­ny. The plan of the re­si­den­ce was cre­ated on a tru­ly ro­yal sca­le: on a mas­si­ve qua­dri­la­te­ral of 62x65 met­res, flan­ked by two cy­lin­dri­cal to­wers, with clois­ters a­round the court­yard and a high ga­te to­wer. By 1532, three wings of the cas­tle had been com­ple­te­ly built and roofed. The con­struc­tion of the fourth, nort­hern part was in­ter­rup­ted by the Ot­to­man Em­pi­re's in­va­sion in­to Hun­ga­ry, re­sul­ting in the so-cal­led Tur­kish fear, which promp­ted Char­les to stop works and fo­cus his li­mi­ted re­sour­ces on the con­struc­tion of for­ti­fi­ca­tions in or­der to pro­tect the town a­gainst a pos­si­ble in­va­sion. Af­ter the death of the ru­ler in 1536, his heirs we­re not in­te­res­ted in con­ti­nu­ing the con­struc­tion works at the Zab­ko­wi­ce cas­tle, con­cen­tra­ting on the ex­pen­si­ve de­co­ra­tions of the prin­ce's re­si­den­ce in Oles­ni­ca. The in­deb­ted fort­ress to­get­her with the town be­ca­me the sub­ject of mort­ga­ge bonds and was le­a­sed.


THE LITHOGRAPHY FROM THE BEGINNING OF THE XIX CENTURY CREATED BY THE W. HERMES


GRAPHICS WITH A VIEW OF THE RUINS FROM THE SOUTH, 60S XIX CENTURY


he Duchy of Zie­bi­ce re­tur­ned to the ow­ner­ship of the King of Czech in 1569, when the cas­tle was ma­de the se­at of the sta­rosts. One of the first sta­rosts of Zab­ko­wi­ce was Fa­bian von Rei­chen­bach, pro­bab­ly on the ini­tia­ti­ve of whom the for­ti­fi­ca­tions of the cas­tle we­re ex­ten­ded and con­nec­ted with the town. The sur­roun­ding of the cas­tle with ground ba­stions al­lo­wed the cas­tle's staff to fight off the ar­med sie­ge of 1632 by both the em­pe­ror's and the Swe­des' troops, but in con­fron­ta­tion with the em­pe­ror's troops the hun­ger fi­nal­ly for­ced the de­fen­ders to sur­ren­der. The strong­hold suf­fe­red mo­re se­rious da­ma­ge in Ju­ly 1646, when it was ta­ken o­ver by ar­til­le­ry fi­re and then oc­cu­pied by em­pe­ror's troops un­der the com­mand of Mar­shal Ray­mond Mon­te­cuc­co­li, who or­de­red the blo­wing up of cur­tain walls, bas­tions and so­me of the re­si­den­tial wings. When in 1654 Zab­ko­wi­ce Slas­kie be­ca­me the pro­per­ty of the Reich Prin­ce Jo­hann von Auer­sperg (+1677), he be­gan to re­build the de­stro­yed cas­tle, but the pur­po­se of this in­vest­ment was pri­ma­ri­ly to re­sto­re the re­si­den­tial buil­dings wit­hout for­ti­fi­ca­tions, which me­ant that the cas­tle no lon­ger re­mai­ned for­ti­fied af­ter the loss of de­fen­si­ve e­quip­ment. With ti­me, the ex­pen­ses for main­tai­ning the re­si­den­ce we­re be­co­ming mo­re and mo­re mo­dest, which took re­ven­ge on the con­di­tion of the walls and cau­sed that at the be­gin­ning of the eigh­teenth cen­tu­ry, the in­te­rior de­sign si­gni­fi­can­tly de­via­ted from the stan­dards of that age. Hein­rich von Auer­sperg (+1783), the ow­ner of the town sin­ce 1713, tried to re­me­dy this by star­ting a ge­ne­ral re­no­va­tion of the cas­tle, but soon stop­ped all work be­cau­se of the high costs. In the fol­lo­wing years the tech­ni­cal con­di­tion of the buil­ding de­te­rio­ra­ted so much that in 1728 it was de­ci­ded to re­mo­ve the land of­fi­ces from it. The work of de­stru­ction was com­ple­ted by a fi­re in 1784, which re­sul­ted in bur­ning of the ra­fter fra­ming and co­ve­rings of the cas­tle roofs.RUIN ON POSTCARDS FROM THE FIRST DECADE OF THE XX CENTURY


fter the town be­ca­me the pro­per­ty of the von Schla­bren­dorfs, in the third de­ca­de of the 19th cen­tu­ry when the plan to li­qui­da­te the town for­ti­fi­ca­tions was im­ple­men­ted, the moats and ram­parts, that sur­roun­ded the cas­tle, we­re bu­ried and a small park was e­sta­blis­hed in pla­ce of the for­mer gar­dens. The a­ban­do­ned buil­ding, though de­void of de­fen­si­ve e­quip­ment, was still at­trac­ting the at­ten­tion of ar­tists and art en­thus­iasts, an exam­ple of which can be found in the re­la­tion of the Po­lish e­co­no­mist and dra­ma­tist Fry­de­ryk Skar­bek, who wro­te in 1826: The town has a be­au­ti­ful ruin of an old cas­tle, I sta­yed o­vern­ight in it. By the de­ci­sion of the ow­ner, Count­ess An­na von Deym de domo, Count von Schla­bren­dorf (+1919) at the turn of the nine­teenth and twen­tieth cen­tu­ries, an oil de­pot o­pe­ra­ted in the for­mer fort­ress, and with her per­mis­sion, fi­re-fight­ing e­xer­ci­ses and school sports a­cti­vi­ties we­re or­ga­ni­zed in the court­yard. In the in­ter­war pe­riod, when the ruins be­lon­ged to Franz von Deym (+1925), a small re­gio­nal mu­se­um was o­pe­ned in the cas­tle to­wer, and so­me of the rooms we­re a­dap­ted for a tou­rist hos­tel and the­at­re. At the end of the Se­cond World War and in the first ye­ars a­fter the war, the mo­nu­ment sha­red the fa­te of ma­ny such ob­jects in Lo­wer Si­le­sia - its e­quip­ment was par­cel­led out, part­ial­ly rob­bed, and a fi­re was set a­gainst the walls, which con­su­med the in­ter­iors and the 19th cen­tu­ry wood­en buil­dings, tur­ning the cas­tle in­to an em­pty sto­ne shell. The re­mains of the fort­ress we­re pro­vi­sio­nal­ly se­cu­red in the ye­ars 1958-61. In 1975, bu­shes o­ver­gro­wing the walls we­re cut out, the cas­tle squa­re was cle­a­ned up, the vaults we­re se­cu­red and the stair­ca­ses we­re cle­a­red of rub­ble. Re­no­va­tion and main­te­nan­ce works we­re car­ried out as ear­ly as in the 1990s, but their li­mi­ted sco­pe could not stop the fur­ther de­gra­da­tion of the buil­ding, which en­te­red the new mil­len­nium as a de­ser­ted ruin thre­a­te­ning to col­lap­se. Lar­ger in­vest­ments we­re star­ted on­ly in 2012, which al­lo­wed to be­gin bro­a­der ac­ti­vi­ties ai­med at par­tial re­vi­ta­li­za­tion of the mo­nu­ment and ma­king it a­vai­la­ble to vi­si­tors.RUIN ON POSTCARDS FROM THE FIRST DECADE OF THE XX CENTURYThe modern German name of the town was al­re­ady u­sed in the Mid­dle A­ges, as evi­den­ced by do­cu­ments from 1287, when the town of Fran­ken­stein was men­tio­ned for the first ti­me. La­ter, its wri­ting was sligh­tly mo­di­fied and fun­ctio­ned in dis­tor­ted forms of Fran­kin­stein (1338), Fran­ckin­steyn (1445) or Fran­cken­stain (1651), in or­der to re­gain its o­ri­gi­nal form in Prus­sian ti­mes. The term Zab­ko­wi­ce was gi­ven to the town in 1945, and then it was en­ri­ched with the ad­jec­ti­ve Slas­kie (Si­le­sian).

The name Frankenstein brings to mind the ter­ri­fy­ing and si­mul­ta­ne­ous­ly tra­gic cha­rac­ter of Ma­ry Shel­ley's no­vel en­tit­led Fran­ken­stein; or The Mo­dern Pro­me­the­us. It is not known why the au­thor ga­ve such a na­me to the fa­mous doc­tor, who cre­a­ted a mon­ster from frag­ments of hu­man and a­ni­mal bo­dies, which to­day is one of the icons of pop cul­tu­re. So­me hy­po­the­ses, ho­we­ver, ma­ke us look for a con­nec­tion be­tween the tit­le of the no­vel and the town in Lo­wer Si­le­sia of the sa­me na­me. At the be­gin­ning of the 17th cen­tu­ry, Zab­ko­wi­ce (ger­man Fran­ken­stein) was pla­gu­ed by an epi­de­mic of an un­pre­ce­den­ted sca­le. Ho­we­ver, whi­le the pla­gue at that ti­me was com­mon and fre­quent, in this ca­se the fact that the di­se­ase by­pas­sed neigh­bo­ring towns and at­tac­ked on­ly he­re may ha­ve been sur­pri­sing. It was con­si­de­red that the cau­se of such high mor­ta­li­ty, and in such stran­ge cir­cum­stan­ces, we­re the for­ces of dark­ness. On the ini­tia­ti­ve of the town au­tho­ri­ties, an in­ve­sti­ga­tion was carr­ied out, as a re­sult of which se­ve­ral gra­ve­dig­gers and their as­sis­tants we­re ca­ptu­red and then ac­cu­sed of spre­ading poi­so­nous pow­der in or­der to earn mo­ney not on­ly from bur­ials but al­so from ste­a­ling gra­ves, and to wor­ship the de­vil by de­se­cra­ting corp­ses and ea­ting hu­man he­arts. Af­ter short but in­ten­si­ve tor­tu­res, the pri­so­ners' quic­kly con­fes­sed their guilt and we­re bur­ned a­li­ve.

The trial of Zab­ko­wi­ce gra­ve­dig­gers was des­cri­bed in 1606 by the Ne­we Zeyt­tung news­pa­per pu­blis­hed in Augs­burg. Thanks its co­lour­ful de­scrip­tion, the sto­ry be­ca­me fa­mous and was told throu­ghout Eu­ro­pe for ma­ny years. Un­doub­ted­ly, it was al­so known by Ma­ry Shel­ley, an en­thu­siast of fan­tas­tic and scien­ti­fic li­te­ra­tu­re and hor­ror dra­mas. The Zab­ko­wi­ce mo­tif is the­re­fo­re pro­ba­ble, but not the on­ly one that tou­ches u­pon the my­ste­ry of the En­glish wri­ter's in­spi­ra­tion. The­re's a­no­ther trail. Ma­ry, when at the age of 16, af­ter es­ca­ping from her ho­me, wan­de­red with her be­lo­ved in Eu­ro­pe, in Sep­tem­ber 1814 she re­ached the Rhi­ne Ri­ver near the cas­tle whe­re Kon­rad Dip­pel, a doc­tor sus­pec­ted of dig­ging up gra­ves in or­der to do un­spe­ci­fied ex­pe­ri­ments, li­ved years ago. This cas­tle was cal­led... Fran­ken­stein.


PHOTOGRAPHS OF THE RUINS FROM THE INTERWAR PERIOD, THE GATE TOWER AND CLOCK TOWER IN THE PICTURESue to the lack of known me­die­val de­scrip­tions or ico­no­gra­phic sour­ces, as well as due to ve­ry wi­de ran­ge of chan­ges car­ried out in la­ter ti­mes, it is ex­tre­me­ly dif­fi­cult to de­ter­mi­ne the for­mer ap­pe­aran­ce of the Got­hic cas­tle. We know that it was built from sand­sto­ne on a steep ri­ver­si­de slo­pe, pre­su­ma­bly on an ir­re­gu­lar plan clo­se to an o­val. Pre­ser­ved re­mains in­di­ca­te that the­re was at least one re­si­den­tial ho­use, two sto­reys high, with vaul­ted cham­bers on the ground floor. Frag­ments of the ol­dest buil­ding are lo­ca­ted in the sout­hern part of the cas­tle as a short ar­ched sec­tion in the Re­nais­san­ce wall.PLAN OF THE RUINS OF THE CASTLE IN ZABKOWICE, THE RELICS OF THE MEDIEVAL STRONGHOLD INCORPORATED INTO THE XVI-CENTURY WALLS ARE MARKED IN BLACK: 1. CORNER TOWERS, 2. GATE TOWER, 3. CLOCK TOWER, 4. EAST WING, 5. SOUTH WING, 6. REMAINS OF CLOISTERS


he Renaissance cas­tle was built on a qua­dri­la­te­ral plan me­a­su­ring 62x65 me­ters, with two cor­ner, three-sto­rey round to­wers lo­ca­ted dia­go­nal­ly, al­lo­wing flan­king fi­re a­long the walls al­most on their full pe­ri­me­ter. In the cen­tral part of the east­ern wing the­re was a squa­re to­wer, top­ped with an at­tic, in which a pe­de­strian ga­te and a ga­te­way le­a­ding to the court­yard we­re ma­de. Its raw Go­thic form was or­na­men­ted with Re­nais­san­ce win­dow de­co­ra­tion and a ma­gni­fi­cent por­tal with the coat of arms of Char­les I: the eagle of the du­kes of Zie­bi­ce and Ole­sni­ca and a chess­board of the du­kes of Swid­ni­ca. The re­si­den­tial buil­ding of the cas­tle con­sis­ted of four wings, of which the re­pre­sen­ta­ti­ve fun­ction was per­for­med by the east­ern wing with two lar­ge cham­bers me­a­su­ring 22x9.4 me­ters, oc­cu­py­ing the ground floor and the first floor be­tween the ga­te to­wer and the to­wer cal­led the ra­ven to­wer. The lo­wer cham­ber was vaul­ted and the up­per cham­ber was co­ve­red with a wood­en cei­ling, abo­ve which the­re we­re rooms for ser­vants and clerks. The li­fe of the court was con­cen­tra­ted in the south and west wings, whe­re the up­per rooms had di­rect com­mu­ni­ca­tion with the court­yard by means of ex­ter­nal stairs or por­ches. On first floor of the south wing, the­re was a cen­tral­ly lo­ca­ted a­part­ment me­a­su­ring 16.5 x 8 met­res, whe­re a de­co­ra­ti­ve por­tal led, lo­ca­ted near the clock to­wer - the se­cond do­mi­nant part of the cas­tle. The re­si­den­tial buil­ding was clo­sed by the ne­ver com­ple­ted north wing, which to­ge­ther with the ot­her buil­dings for­med a re­gu­lar court­yard with a si­de of about 37 me­ters, sur­roun­ded by Re­nais­san­ce wood­en cloi­sters. The fa­ca­des of the buil­dings we­re co­ve­red with rich ar­chi­te­ctu­ral and scul­ptu­ral de­co­ra­tions re­pre­sen­ted by por­tals, win­dow fra­mes, fa­mi­ly coats of arms and the at­tic sur­roun­ding the top of the walls. The sur­vi­ving pla­ster of the cor­ner to­wer con­tains tra­ces of the first known re­nais­san­ce rus­ti­ca­tion in Si­le­sia, i.e. the pro­fi­ling of pla­ster imi­ta­ting the ar­ran­ge­ment of sto­nes in the wall.


VIEW OF THE CASTLE FROM THE SOUTHEAST ACCORDING TO F.B. WEHRNER FROM THE MIDDLE OF THE XVIII CENTURYRECONSTRUCTION OF THE XVI-CENTURY CASTLE ACCORDING TO O. FELCMAN, R. FUKALAhe main walls of the en­ti­re area, in­clu­ding the ga­te to­wer and clock to­wer, as well as a few or­na­ments and ar­chi­te­ctu­ral so­lu­tions ha­ve been pre­ser­ved in good con­di­tion to the pre­sent day. Most of the in­ter­nal di­vi­sions did not sur­vi­ve; the wood­en cei­lings burnt down and the vaults par­tial­ly col­lap­sed. De­spi­te the re­la­ti­ve­ly high le­vel of pre­ser­va­tion of the o­ri­gi­nal his­to­ri­cal sub­stan­ce and its un­doub­ted be­auty, through­out the com­mu­nist pe­riod and ma­ny years a­fter its col­lap­se the cas­tle had no luck to its hosts, who by li­mi­ting in­vest­ments for its con­ser­va­tion and main­te­nan­ce re­du­ced it to a se­con­da­ry at­tra­ction, not worth the fi­nan­cial and or­ga­ni­za­tio­nal ef­fort of ada­pta­tion for tour­ist pur­po­ses. For­tu­na­te­ly, after 2010, the first steps we­re ta­ken to se­cu­re the ruins com­pre­hen­si­ve­ly and ma­ke them ac­ces­si­ble to vi­si­tors. As a re­sult, un­til 2017 the cas­tle re­gai­ned one of the two cor­ner to­wers, the vaults in the ga­te to­wer and the at­tic crow­ning it, as well as the crown of its walls we­re se­cu­red and the walls strength­ened in pla­ces whe­re the­re was a dan­ger of col­lap­se. In the fol­lo­wing years, it is plan­ned to a­dapt the ga­te to­wer with ad­ja­cent rooms for use, to re­no­va­te and se­cu­re the se­cond to­wer of the cas­tle - a clock to­wer, to part­ial­ly re­vi­ta­li­ze the court­yard, as well as to ar­ran­ge se­lec­ted rooms for the or­ga­ni­za­tion of cul­tu­ral e­vents. The ruin is open to the pub­lic, but ple­ase no­te that tic­kets to the cas­tle can on­ly be pur­cha­sed in the Le­aning To­wer or in the Mu­se­um of Re­gio­nal Me­mo­ra­bi­lia (in­for­ma­tion from 2019).


Izba Pamiatek Regionalnych im. Józefa Glabiszewskiego
ul. Krzywa 1, 57-200 Zabkowice Slaskie
e-mail: krzywa.wieza(at)zabkowiceslaskie.pl

Opening hours / TicketsIMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

EAST WING, FRONT AND WEST VIEW (FROM THE COURTYARD)


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

PARTIALLY RECONSTRUCTED GATEWAY / VIEW OF THE NORTH WING


IMG  BORDER=1 style= IMG  BORDER=1 style=

THE RUINS OF THE WEST WING
he castle is si­tu­a­ted at Krzy­wa Street, on a high em­bank­ment in the south­ern part of the town, which is pas­sed from the west by the in­ter­na­tio­nal road E67. The­re are no se­pa­ra­te par­king a­re­as ne­ar­by; you can le­ave your car in one of the tight and of­ten crow­ded pla­ces di­rec­tly on Ar­mii Kra­jo­wej Street or Cia­sna Street, or park it a lit­tle fur­ther from the ru­ins, e.g. in the Old Mar­ket Squa­re. If you are tra­vel­ling by train, af­ter le­a­ving the rail­way sta­tion, you should go south, to­wards the Mar­ket Squa­re, and con­ti­nue straight a­head a­long Ar­mii Kra­jo­wej Street, and then - af­ter re­aching Krzy­wa Street - turn right. (map of cas­tles in Lo­wer Si­le­sia)
1. M. Chorowska: Rezydencje sredniowieczne na Slasku, Politechnika Wroclawska 2003
2. L. Kajzer, J. Salm, S. Kolodziejski: Leksykon zamków w Polsce, Arkady 2001
3. J. Lamparska: Zamkowe tajemnice, Asia Press 2009
4. R. Luczynski: Chronologia dziejów Dolnego Slaska, Atut 2006
5. R. Luczynski: Zamki, dwory i palace w Sudetach, Wspólnota Akademicka 2008
6. M. Perzynski: Dolny Slask - kraina katedr, zamków i wulkanów, WDW 2007
7. M. Perzynski: Zamki, twierdze i palace Dolnego Slaska i Opolszczyzny, WDW 2006
8. Promotional leaflets issued by Zabkowice Slaskie Town Hall


IMG BORDER=1 style=

VIEW OF THE CASTLE FROM KRZYWA STREET (TOWARDS THE OLD TOWN)


IMG BORDER=1 style=

THE SOUTH WING IS ADJACENT TO THE XIX-CENTURY PARK


Castles nearby:
Kamieniec Zabkowicki - neo-Gothic castle from the 19th century, 12 km
Rudnica - ruins of the manor house from the 16th century, 12 km
Bardo Slaskie - relics of the duke's castle from the 14th century, 13 km
Cieplowody - ruins of the knights' castle from the 13th to the 16th century, 14 km
Grodziszcze - remnants of the castle from the 13th to 14th century, 13 km
Srebrna Góra - the mountain fortress from the 18th century, 13 km
Stoszowice - a noble castle from the 13th to the 14th century, rebuilt in the 17th century, 14 km
Owiesno - ruin of a noble castle from the 14th to the 17th century, 16 km
Niemcza - duke's castle from the 13th century, rebuilt, 17 kmIt is worth seeing also:


The Gothic Leaning Tower is lo­ca­ted on Swie­te­go Woj­cie­cha Street, on the west si­de of the Mar­ket Squa­re. Its ori­gins pro­ba­bly da­te back to the 14th cen­tu­ry, when the to­wer be­gan to ser­ve as a town ga­te, al­though it is al­so be­lie­ved that it is a re­lic of the first Zab­ko­wi­ce cas­tle, which was sup­po­sed to exist he­re e­ven be­fo­re the town was foun­ded. At least sin­ce the 15th cen­tu­ry the buil­ding has been u­sed as a bell to­wer, first as a town bell to­wer and then as a church bell to­wer sin­ce 1507. For the first ti­me, the to­wer was in­cli­ned at the end of the 16th cen­tu­ry, when the wall of the porch con­nec­ting it with St. Anne's Church crac­ked un­der the in­flu­en­ce of stres­ses. It is ge­ne­ral­ly as­su­med that the loss of sta­bi­li­ty was cau­sed by tec­to­nic dis­tur­ban­ces that oc­cur­red in Sep­tem­ber 1590 or soil wet­ting that re­sul­ted in sub­si­den­ce of the foun­da­tions. At pre­sent, the de­via­tion of the buil­ding from the ver­ti­cal is 2.14 met­res and it is still pro­gres­sing. Ho­we­ver, this sta­te is not a threat so far and the tower can be vi­si­ted. From its vie­wing ter­ra­ce the­re is an in­te­res­ting pa­no­ra­ma of the town with the ruins of a cas­tle in the south.


IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG
The ol­dest re­si­den­tial buil­ding in Zab­ko­wi­ce Slas­kie cal­led the Knight Kauf­fung's Ma­nor Hou­se, whe­re the Cham­ber of Re­gio­nal Me­mo­ra­bi­lia is lo­ca­ted - an et­hno­gra­phic mu­se­um with ex­hi­bi­tions of for­mer hou­se­hold e­quip­ment, fur­ni­tu­re, ho­me ap­plian­ces and old e­le­ctro­nics, and col­lec­tions of his­to­ri­cal we­apons. In the cel­lar cham­bers of the hou­se, the Dr. Fran­ken­stein La­bo­ra­to­ry, re­fer­ring to Ma­ry Shel­ley's no­vel, was or­ga­ni­zed. Its form and e­quip­ment is a loose, gro­tes­que­ly pre­sen­ted in­ter­pre­ta­tion of book e­vents. Ho­we­ver, be­cau­se of the lar­ge num­ber of ex­hi­bits sho­wing pre­ci­se­ly the ana­to­mi­cal fe­a­­tu­res of hu­man and ani­mal or­ga­nisms, I do not re­com­mend vi­si­ting this pla­ce in the com­pa­ny of young­er child­ren.


IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

IMG

HOME PAGE

text: 2019
photographs: 2013, 2019
© by Jacek Bednarek